2023

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 31.01.2023. pentru validarea dispoziției primarului nr.1/09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2023, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 31.01.2023. Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 31.01.2023. privind încetarea contractului de mandat al administratorului S.C. CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 31.01.2023. privind completarea Anexei A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022 cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr.2 la Hotărârea consiliului local nr.50/12.05.2022.

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea devizului general defalcat pe categorii de investiție, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivul de investiție “Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna” finanțat de către Programul Național de Investiții ”ANGHEL SALIGNY”.

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 31.01.2023. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 31.01.2023. Pentru completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.105/02.11.2022 pentru completarea Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 31.01.2023. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea actualizării Actului constitutiv al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea actualizării Actului constitutiv al SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.13. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea documentaței tehnico-economice pentru investiția „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea documentaţie tehnico – economică actualizată pentru obiectivul de investiție de interes local ”Construire Stație de Ambulanță”


HOTĂRÂREA Nr.15. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2023

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea organigramei statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.18. Din data de 27.02.2023. Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea alin.(1) și alin.(3) al Art.8 din Hotărârea consiliului local nr.91/20.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului local nr.31/14.01.2022 privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.39/14.04.2022 privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.23. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.24. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea depunerii proiectului ”HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR

HOTĂRÂREA Nr.25. Din data de 27.02.2023. Pentru completarea pct.9 alin.8. din Capitolul IX- Alte taxe și tarife speciale local din Anexa I al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr. 79/07.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.26. Din data de 27.02.2023. privind implementarea proiectului „ ACHIZITIE PARDOSEALĂ SALĂ DE SPORT”

HOTĂRÂREA Nr.27. Din data de 27.02.2023. privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna


HOTĂRÂREA Nr.28. Din data de 30.03.2023. privind aprobarea Planului local de acţiune privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.29. Din data de 30.03.2023. privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică al unui mijloc fix

HOTĂRÂREA Nr.30. Din data de 30.03.2023. privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES să exprime un vot referitor la modificarea tarifelor practicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018

HOTĂRÂREA Nr.31. Din data de 30.03.2023. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.32. Din data de 30.03.2023. privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj (U.M. 0286), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Crasna

HOTĂRÂREA Nr.33. Din data de 30.03.2023. Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2023, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.34. Din data de 30.03.2023. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2023 și aprobarea Programului pentru anul 2023 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret

HOTĂRÂREA Nr.35. Din data de 30.03.2023. Privind aprobarea documentaţie tehnico – economică pentru obiectivul de investiție de interes public local ” Extindere rețea apă potabilă”


HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 20.04.2023. privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2024

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 20.04.2023. privind aprobarea participării la Programul multianual de interes public „Programul local rabla”

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 20.04.2023. Privind aprobarea modificării anexei Hotărârii consiliului local Crasna nr.3/31.01.2023 privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2023, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.39. Din data de 20.04.2023. privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.40. Din data de 20.04.2023. privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a devizului general defalcat pe categorii de investiție, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici actualizate ai obiectivul de investiție “Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.41. Din data de 20.04.2023. Privind aprobarea documentaţie tehnico – economică pentru obiectivul de investiție de interes local ” Spor de putere stație de epurare în localitatea Marin, jud. Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.42. Din data de 20.04.2023. Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50140 Crasna, nr. Cadastral 50140, din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

HOTĂRÂREA Nr.43. Din data de 20.04.2023. pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren cu nr. cadastral 50140, situat în intravilanul localității Crasna

HOTĂRÂREA Nr.44. Din data de 20.04.2023. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni


HOTĂRÂREA Nr.45. Din data de 24.04.2023. Pentru abrogarea art.2 al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.32/30.03.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj (U.M. 0286), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Crasna

HOTĂRÂREA Nr.46. Din data de 27.04.2023. Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2022

HOTÃRÂREA NR. 47. Din data de 27.04.2023. privind aprobarea aderării UAT COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA, la Parteneriatul LEADER cu denumirea GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI, în vederea depunerii sprijinului pregătitor și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 2027.

HOTĂRÂREA Nr.48. Din data de 22.05.2023. pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SĂLAJ privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare

HOTĂRÂREA Nr.49. Din data de 22.05.2023. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”