Responsive Menu
Add more content here...

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr.1.Din data de 06.01.2022.Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvolatre pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.2.Din data de 09.02.2022.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 09.02.2022. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 09.02.2022.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.5 Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 09.02.2022. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.7.Din data de 09.02.2022.privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2022

HOTĂRÂREA Nr.8.Din data de 09.02.2022. pentru aprobarea alipirii unor imobile, situate în inravilanul localității Crasna

HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 09.02.2022. privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020.

HOTĂRÂREA Nr.10.Din data de 09.02.2022. aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea CRASNA PREST S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.11.Din data de 09.02.2022.aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea CRASNA SERV CONSTRUCT S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.12.Din data de 11.03.2022. Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021

HOTĂRÂREA Nr.13.Din data de 29.03.2022.privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.14.Din data de 29.03.2022.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.117/14.02.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.15.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.137/10.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.16.Din data de 29.03.2022.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.17.Din data de 29.03.2022. privind acordarea pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 burse de merit, burse de studiu și burse sociale pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj

HOTĂRÂRE Nr.18.Din data de 29.03.2022.Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea amplasării unui număr de 6 stâlpi de beton de joasă tensiune

HOTĂRÂREA Nr.19.Din data de 29.03.2022.Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL

HOTĂRÂREA Nr.20.Din data de 29.03.2022.Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

HOTĂRÂREA Nr.21.Din data de 29.03.2022.Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.22.Din data de 29.03.2022. Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de reprofilare-decolmatare a cursului de apă v.Marin de pe teritoriul localității Crasna , comuna Crasna, jud. SĂLAJ

HOTĂRÂREA Nr.23.Din data de 29.03.2022. pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren intravilan cu Obor și Clădire administrativă, situat în intravilanul localității Crasna

HOTĂRÂREA Nr.24.Din data de 29.03.2022.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.25.Din data de 04.04.2022. Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREANr.26.Din data de 04.04.2022. Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la S.C. CRASNA PREST S.R.L

HOTĂRÂREA Nr.27.Din data de 04.04.2022. Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV CONSTRUCT S.R.L

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 04.04.2022. Privind aprobarea retragerii domnului Nyeste Arpad din calitatea de asociat la SC CRASNA SERV SRL

HOTARÂREA Nr.29.Din data de 14.04.2022.privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

HOTĂRÂREA Nr.30.Din data de 14.04.2022.privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.31. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.32.Din data de 14.04.2022.privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.33.Din data de 14.04.2022. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.34.Din data de 14.04.2022. privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.35. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV CONSTRUCT SRL

HOTĂRÂREA Nr.36.Din data de 14.04.2022. privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru SC CRASNA SREV CONSTRUCT SRL

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC CRASNA SERV CONSTRUCT SRL

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV CONSTRUCT S.R.L

HOTĂRÂREA Nr.39. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.40. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.41.Din data de 14.04.2022. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.42. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA PREST S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.43. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 1”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr.44. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr.45. Din data de 14.04.2022. privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr.46.Din data de 28.04.2022.privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2023

HOTĂRÂREA Nr.47.Din data de 28.04.2022. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

HOTĂRÂREA Nr.48.Din data de 12.05.2022.privind aprobarea asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, nocturnă și peluză, situat în comuna Crasna, sat. Crasna nr.853, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.49.Din data de 12.05.2022. privind completarea Anexei A la Contractual de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL aprobate prin anexa 2 la Hotărârea consiliului local nr.31/14.04.2022.

HOTĂRÂREA Nr.50.Din data de 12.05.2022. privind completarea Anexei A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022

HOTĂRÂREA Nr.51.Din data de 12.05.2022.Privind aprobarea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂREA Nr.52.Din data de 12.05.2022. privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.53.Din data de 12.05.2022.privind aprobarea proiectului: „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Crasna în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

HOTĂRÂREA Nr.54.Din data de 12.05.2022. Privind reamplasarea și diminuarea suprafeței unui imobil

HOTĂRÂREA Nr.55.Din data de 12.05.2022. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”

HOTĂRÂREA Nr.56.Din data de 12.05.2022. privind aprobarea proiectului: „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ” în cadrul PNRR/Componenta C10 –Fondul Local, Obiectivul de investiții- I. 1.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde pentru biciclete la nivel local/metropolitan și a cheltuielilor aferente acestui proiect

HOTĂRÂREA Nr.57. Din data de 09.06.2022. Privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului ”Ziua copiilor” în data de 11.06.2022.

HOTĂRÂREA Nr.58. Din data de 29.06.2022. pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.59. Din data de 29.06.2022. Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2022, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.60. Din data de 29.06.2022. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2022 și aprobarea Programului pentru anul 2022 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret

HOTĂRÂREA Nr.61. Din data de 29.06.2022. Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.62. Din data de 29.06.2022. privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică a Căminului Cultural din comuna Crasna”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr.63. Din data de 29.06.2022. Privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.64. Din data de 29.06.2022. privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între ______ și o locuință vacantă și încheierea de contract de închiriere

HOTĂRÂREA Nr.65. Din data de 29.06.2022. Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.66. Din data de 29.06.2022. privind actualizarea Structurii organizatorice al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Crasna


HOTĂRÂREA Nr.67. Din data de 29.07.2022. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.262/06.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.68. Din data de 29.07.2022. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.69. Din data de 29.07.2022. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.70. Din data de 29.07.2022. Privind înființarea ca unitate de învățământ antepreșcolar cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al comunei Crasna a Creșei ”Raza Soarelui- Napsugár” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.71. Din data de 29.07.2022. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

HOTĂRÂREA nr.72 din 29 Iulie 2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectului ”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Crasna -satele Marin, Ratin și Huseni, jud. Sălaj” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

HOTĂRÂREA Nr.73. Din data de 29.08.2022. Privind aprobarea organizării evenimentului Zilele Crasnei şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

HOTĂRÂREA Nr.74.Din data de 29.08.2022. privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural Zilele Crasnei ce vor avea loc în perioada 3-4 septembrie 2022

HOTĂRÂREA Nr.75. Din data de 29.08.2022. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREANr.76.Din data de 29.08.2022. Privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit formulată de __________________ și __________________ având ca obiect un teren cu destinaţia de drum public

HOTĂRÂREA Nr.77. Din data de 29.08.2022. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare


HOTĂRÂREA Nr.78. Din data de 07.09.2022. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.79. Din data de 07.09.2022. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.80. Din data de 07.09.2022. Privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.81. Din data de 07.09.2022. Pentru completarea art.2 și art.5 al Hotărării consiliului local Crasna nr.53/12.05.2022 privind aprobarea proiectului: „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Crasna în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect


HOTĂRÂREA Nr.82. Din data de 06.10.2022. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.83. Din data de 06.10.2022. privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Asociația Vânătorilor Meseș Zalău, gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna și Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.84. Din data de 06.10.2022. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.85. Din data de 06.10.2022. Pentru completarea art.2 și modificarea art.5 al Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.86. Din data de 06.10.2022. privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.87.Din data de 06.10.2022.privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HOTĂRÂREA Nr.88. Din data de 06.10.2022. Privind aprobarea devizului general actualizat, la obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.89. Din data de 06.10.2022. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

HOTĂRÂREA Nr.90. Din data de 06.10.2022. privind completarea Anexei A la Contractual de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL aprobate prin anexa 2 la Hotărârea consiliului local nr.31/14.04.2022, cu modifircările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA Nr.91. Din data de 06.10.2022. privind actualizarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.92. Din data de 06.10.2022. privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA PREST S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.93. Din data de 06.10.2022. privind aprobarea tarifelor actualizate pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV CONSTRUCT S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.94. Din data de 06.10.2022. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.95. Din data de 06.10.2022. privind aprobarea dobândirii dereptului de proprietate publică a comunei Crasna, județul Sălaj asupra unui imobil

HOTĂRÂREA Nr.96. Din data de 06.10.2022. privind completarea anexei nr.1 al Hotărârii consiliului local nr.60/ 26.11.2019 privind darea în administrare a unităților de învățământ proprietate publică și privată a comunei Crasna, județul Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna


HOTĂRÂREA Nr.97.Din data de 13.10.2022.pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și UAT COMUNA MESEȘENII DE JOS privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare

HOTĂRÂREA Nr.98. Din data de 13.10.2022. pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și UAT COMUNA VÂRȘOLȚ privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare

HOTĂRÂREA Nr.99. Din data de 13.10.2022. privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetica a Spitalului comunal Crasna”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia


HOTĂRÂREA Nr.100. Din data de 02.11.2022. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.101. Din data de 02.11.2022. Pentru modificarea Capitolului IV- Impozitul pe mijloace de transport, secțiunea Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone din Anexa I al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr. 79/07.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.102. Din data de 02.11.2022. privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.103. Din data de 02.11.2022. pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și Alianța Națională pentru Boli Rare România privind realizarea în comun a unor activități pentru promovarea și dezvoltarea serviciilor medico-sociale comunitare

HOTĂRÂREA Nr.104. Din data de 02.11.2022. privind aprobarea proiectului ”Infiintare centru comunitar intergat in COMUNA CRASNA” finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

HOTĂRÂREA Nr.105. Din data de 02.11.2022. Pentru completarea Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.106. Din data de 02.11.2022. Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A.- Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea realizării lucrării cu denumnirea ”Extindere rețele electrice de JT în localitatea Crasna, zona stadion”

HOTĂRÂREA Nr.107. Din data de 02.11.2022. privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare ale proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, jud. Sălaj” componenta „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program normal Crasna” conform dispoziției de șantier nr. 1/07.03.2022

HOTĂRÂREA Nr.108. Din data de 02.11.2022. Privind aprobarea unei documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local

HOTĂRÂREA Nr.109. Din data de 02.11.2022. Privind aprobarea Documentației pentru înscrierea în cadrul Programului privind realizarea pistelor pentru biciclete și a devizului aferent cererii de finanțare a proiectului ”Amenajare piste de biciclete in comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.110. Din data de 02.11.2022. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.111. Din data de 02.11.2022. privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare ulițe în comuna Crasna, județul Sălaj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


HOTĂRÂREA Nr.112. Din data de 29.11.2022. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.113. Din data de 29.11.2022. Privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, județul Sălaj, în cadrul continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 2022, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA Nr.114. Din data de 29.11.2022. privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS)

HOTĂRÂREA Nr.115. Din data de 29.11.2022. Privind aprobarea unei documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local

HOTĂRÂREA Nr.116. Din data de 29.11.2022. Privind aprobarea unei documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local

HOTĂRÂREA Nr.117. Din data de 29.11.2022. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.118. Din data de 29.11.2022. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.119. Din data de 29.11.2022. privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2023 al Comunei Crasna aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, ÎnlocuireHOTĂRÂREA Nr.119. Din data de 29.11.2022. privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2023 al Comunei Crasna aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare si Dezvoltare

HOTĂRÂREA Nr.120. Din data de 29.11.2022. privind participarea la Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare” finantat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

HOTĂRÂREA Nr.121. Din data de 29.11.2022. privind acordarea pentru anul școlar 2022-2023 burse de merit, burse de studiu și burse sociale pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj


HOTĂRÂREA Nr.122. Din data de 12.12.2022. aprobarea modificării art.3 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.44/14.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr.123. Din data de 12.12.2022. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.124. Din data de 12.12.2022. privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.125. Din data de 12.12.2022. Privind aprobarea modificării art.3 al Hotărârii consiliului local nr.45/14.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr.126. Din data de 12.12.2022. Privind modificarea și completarea Hotărârii consiliului local nr.104/02.11.2022 privind aprobarea proiectului ”Infiintare centru comunitar intergat in COMUNA CRASNA” finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

HOTĂRÂREA Nr.127. Din data de 22.12.2022. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.128. Din data de 22.12.2022. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.129. Din data de 22.12.2022. pentru aprobarea completării Hotărârii consiliului local nr.6/23.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.130. Din data de 22.12.2022. Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2023-2024

HOTĂRÂREA Nr.131. Din data de 22.12.2022. privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local Crasna nr.119/29.11.2022 privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2023 al Comunei Crasna aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare

HOTĂRÂREA Nr.132. Din data de 22.12.2022. privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru acordarea de cadouri preșcolarilor și elevilor din comuna Crasna, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă

HOTĂRÂREA Nr.133. Din data de 22.12.2022. Pentru modificarea anexei la Hotărârea consiliului local al comunei Crasna nr.11/25.01.2021 privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare către Compania de Apă Someș S.A.

Comuna Crasna
Skip to content