Obiectul Programului constă în finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu,
denumită în continuare finanţare, acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricaţiei, în schimbul predării acestuia spre casare. Beneficiarilor programului se va aloca suma de 3000 lei, din care UAT COMUNA CRASNA acordă suma de 600 lei cu titlu de finanțare.

Beneficiarii programului sunt proprietarii de autoturisme uzate, înmatriculate de cel puțin
5 ani în Comuna Crasna sau moștenitorii/succesorii în drepturi ai acestora, persoane fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în Comuna Crasna.

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanțare și a autivehiculului uzat:

 • este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a UAT COMUNA CRASNA;
 • deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT COMUNA CRASNA, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 • nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu a obținut şi nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 -2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
 • nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulație şi din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Documente necesare:

 • Cerere tip, anexă la prezentul regulament, care conține și o declaraţie pe propria răspundere că solicitantul nu a obținut și/sau nu a depus acte pentru a obține vouchere în cadrul Programului național de stimulare a înnoirii parcului auto național derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, respectiv că solicitantul nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;
 • Actul de identitate, Certificatul de moștenitor, în copie, semnată „conform cu originalul” de către solicitant;
 • Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare) sau alte documente justificative privind dreptul de proprietate, în copie semnate „conform cu originalul” de către solicitant;
 • În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deținerii proprietății, respectiv hotârârea judecătorească;
 • Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 • Certificat de atestare fiscală emis de Compartimentul impozite și taxe locale- înregistrare vehicule a primăriei comunei Crasna, care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
 • Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
 • Cazier judiciar;
 • Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.

 

Pentru mai multe informații sunați la următorul nr. tel: 0751 055 653 – Vincze Alexandru

 
Comuna Crasna
Skip to content