Ordinea de zi

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
PRIMAR

CONVOCATOR

 Având în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă ordinară pe data de 28.11.2017 ora 14.00 la sediu, Crasna nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV R.L.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii consiliului local Crasna nr. din data de 24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului/reprezentantului comunei Crasna în A.G.A. ADI „ECODES Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de Atribuire
 8. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență socială
 11. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
 12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
 13. Diverse.

PRIMAR

BOGYA MIKLÓS

 

ROMÁNIA
SZILÁGY MEGYE
KRASZNA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

ÖSSZEHÍVÓ

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2017. November 28- án 14,00 órai kezdettel 

 

ÖSSZEHÍVOM

Kraszna község Helyi Tanácsának soros ülését a polgármesteri hivatal gyűléstermébe, a következő napirenddel:

 1. Határozat tervezet a Kraszna község 2016. évi összesített költségvetésének módosításáról.
 2. Határozat tervezet Prefektusi rendelet javaslatáró Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan részére az állam tulajdonban lévő terület tulajdonába való adásának, amely Kraszna 41 szám alatt helyezkedik el.
 3. Határozat tervezet a 2017 –es évben alkalmazott helyi adók és illetékek értékeinek jóváhagyásáról
 4. Határozat tervezet Kraszna Szerv szolgaltató vállalat állatal vegzett aktivitások illetékének meghatározásáról
 5. Határozat tervezet a helyi tanács 77/2017 határozatásnak kiegészítéséről
 6. Határozat tervezet N.L. lakás lesztásáról
 7. Határozat tervezet a polgármester felhatalmazásáról az ADI ECODES ülésén való részvételéről és a megvitatott pontok szavazásáról
 8. Határozat tervezet a helyi tanács 23/1999 számu határozatának kiegészítéséről
 9. Határozat tervezet a polgármester szakapparátusa tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról
 10. Határozat tervezet a Szociális szolgáltatások tisztségjegyzékének módosításának jóváhagyásáról
 11. Határozat tervezet útiköltsége megtérítéséenk jóváhagyásáról
 12. Határozat tervezet az ülést vezető elnök személyének kijelöléséről
 13. Különfélék

 

BOGYA MIKLÓS

POLGÁRMESTER