Responsive Menu
Add more content here...

01.2014

HOTĂRAREA Nr.2. Din data de 21.01.2014. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2013 prin Dispoziţia primarului nr.598/20.12.2013.

HOTĂRAREA Nr.3. Din data de 21.01.2014. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2013 prin Dispoziţia primarului nr.600/30.12.2013.

HOTĂRAREA Nr.4. Din data de 21.01.2014. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRAREA Nr.5. Din data de 21.01.2014. Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna In Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL

02.2014

HOTĂRAREA Nr.6. din data de 03.02.2014. privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2014.pdf

HOTĂRAREA Nr.7. din data de 03.02.2014. privind aprobarea modificării art.2 al Hotărarii consiliului local Crasna nr.75/10.10.2013 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Boli Cronice Crasna, Judeţul Sălaj”.pdf

HOTĂRAREA Nr.8. din data de 03.02.2014. Privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare nr.C313011063300003/20.04.2011, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Infiinţare centru de informare turistică in comuna Crasna, judeţul Sălaj”.pdf

HOTĂRAREA Nr.9. Din data de 03.02.2014. privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare nr. C 322040863300021/19.06.2009 pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare şi dezvoltarea serviciilor sociale şi culturale In com. Crasna, judeţul Sălaj”

HOTĂRAREA Nr.10. Din data 03.02.2014. privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA

HOTĂRAREA Nr.11. Din data de 03.02.2014. Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.12. Din data de 03.02.2014. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, In anul 2014.pdf

HOTĂRAREA Nr.13. Din data de 03.02.2014. Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Centrului de Ingrijire şi asistenţă socială pentru persoane varstnice şi pentru persoane cu handicap – Crasna.pdf

03.2014

HOTĂRAREA Nr.14.din data de 25.03.2014.privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2014.pdf

 

HOTĂRAREA Nr.15.din data de 25.03.2014.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC CRASNA SERV SRL in care Consiliul local al Comunei Crasna deţine calitatea de unic acţionar.pdf

HOTĂRAREA Nr.16.din data de 25.03.2014. Privind completarea anexei nr.1, secțiunea ALTE TAXE SI TARIFE SPECIALE, cu nr.crt.91, AL Hotărârii Consiliului Local nr.4/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.17.din data de 25.03.2014.privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru Inchiriere a pășunii Ratovei și a regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate in proprietatea Comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.18.Din data de 25.03.2014. privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.19.din data de 25.03.2014.PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI – ”Reabilitare corp D al Liceului
tehnologic Cserey-Goga Crasna”.pdf

HOTĂRAREA Nr.20. Din data de 25.03.2014. Privind Inființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce se desfășoară pe raza comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.21. din data de 25.03.2014.Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii consiliului local nr.11/03.02.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.22. din data de 25.03.2014. privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţămant preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2014-2015.pdf

HOTĂRAREA Nr.23. din data de 25.03.2014. privind acreditarea serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială al comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.24. din data de 25.03.2014. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni.pdf

04.2014

HOTĂRAREA Nr.25.din data de 29.04.2014. privind aprobarea contractului de mandat și a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2014 ale directorului S.C. CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRAREA Nr.26. Din data de 29.04.2014. privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a cainilor fără stăpan, in Comuna Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.27. Din data de 29.04.2014. Privind modificarea alin.(1) al capitolului IV din anexa 1 al Hotărarii consiliului local nr.17/25.03.2014 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru inchiriere a pășunii Ratovei și a regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate in proprietatea Comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.28. Din data de 29.04.2014. privind aprobarea asocierii COMUNEI CRASNA cu Asociaţia CLUB SPORTIV CRASNA.pdf

HOTĂRAREA Nr.29. Din data de 29.04.2014.Privind aprobarea modificării anexei nr.2 al Hotărarii consiliului local nr.21/25.03.2014 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.30.Din data de 29.04.2014. Privind aprobarea modificării Hotărarii consiliului local Crasna nr.13/2014 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Centrului de ingrijire şi asistenţă socială pentru persoane varstnice şi pentru persoane cu handicap – Crasna.pdf

05.2014

HOTĂRAREA Nr.31.din data de 27.05.2014. privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

 HOTĂRAREA Nr.32. Din data de 27.05.2014. privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărarea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

06.2014

HOTĂRAREA Nr.35. Din data de 03.06.2014. Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2014.pdf

HOTĂRAREA Nr.36. Din data de 03.06.2014. privind aprobarea modificării art.3 și art.4 al Hotărarii consiliului local nr.19/25.03.2014 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Reabilitare corp D al Liceului tehnologic Cserey-Goga Crasna“.pdf

07.2014

HOTĂRAREA Nr.37.din data de 15.07.2014. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

HOTĂRAREA Nr.38.din data de 15.07.2014. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2014 prin Dispoziţia primarului nr.186/23.06.2014.pdf.

HOTĂRAREA Nr.41. Din data de 15.07.2014. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători in acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).pdf

HOTĂRAREA Nr.42. Din data de 15.07.2014. privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna.pdf

HOTĂRAREA Nr.45. Din data de 25.07.2014. cu privire la depunerea unei cereri de finanțare in cadrul programului POSDRU 2007-2013, DMI 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale, cu titlul ”Dezvoltarea economiei sociale in mediul rural: o șansă pentru comunitățile rome”, on parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Afacerilor in Romania (Solicitant), Comuna Diosig (Partener 1), Comuna Lugașu de Jos
(Partener 2), Comuna Valcele (Partener 4), Comuna Băţani (Partener 5) și Comuna Atid
(Partener 6).pdf

08.2014

HOTĂRÂREA Nr.48. Din data de 12.08.2014. Privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI CRASNA” .pdf

HOTĂRÂREA Nr.49. Din data de 12.08.2014. privind desemnarea șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.51. Din data de 12.08.2014.privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare nr. C125a011063300015/22.11.2010 și actele adiționale ulterioare, încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Crasna pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea drumurilor de acces la exploataţii agricole şi agenţi economici în comuna Crasna, judetul Sălaj” .pdf

HOTĂRÂREA Nr.52. Din data de 12.08.2014. privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie de la FNGCIMM SA IFN.pdf

HOTĂRÂREA Nr.53. Din data de 12.08.2014. Privind aprobarea organizării evenimentului ” Zilele Crasnei – Festivalul dansurilor și porturilor populare” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi.pdf

HOTĂRÂREA Nr.54. Din data de 12.08.2014.privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului ” Zilele Crasnei – Festivalul dansurilor și porturilor populare” ce vor avea loc în perioada 30-31 august 2014.pdf

10.2014

HOTĂRÂREA Nr.56.Din data de 23.09.2014. privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.57. Din data de 23.09.2014. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.58. Din data de 23.09.2014. Privind aprobarea completării anexei la hotărârea consiliului local nr.41 din data de 15.07.2014 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).pdf

HOTĂRÂREA Nr.59. Din data de 23.09.2014. Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.60. Din data de 23.09.2014. privind încheierea între Secția 6 Poliție Rurală Crasna și Comuna Crasna- Poliția Locală a unui Protocol de colaborare pentru iniţierea unor programe şi acţiuni comune privind luarea măsurilor de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, de evitare a actelor de violenţă, de menţinere a siguranţei şi liniştii publice precum şi a disciplinei rutiere pe raza comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.61.Din data de 23.09.2014. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din Comuna Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.62.Din data de 23.09.2014.Privind completarea Hotărârii consiliului local nr.19/25.03.2014 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ”Reabilitare corp D al Liceului tehnologic Cserey-Goga Crasna”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.66. Din data de 23.09.2014. Cu privire la transmiterea în folosință gratuită al unui microbuz către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.69.din data de 29.10.2014. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2014.pdf

HOTĂRÂREA Nr.70.Din data de 29.10.2014. Privind propunerea trecerii Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap Crasna din responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului local Crasna în responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului Județean Sălaj – Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.71.Din data de 29.10.2014.Cu privire la transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Consiliului Judeţean Sălaj – Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului asupra unui imobil.pdf

HOTĂRÂREA Nr.73. Din data de 29.10.2014. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2014 prin Dispoziţia primarului nr.386/24.10.2014.pdf

HOTĂRÂREA Nr.74.Din data de 29.10.2014. privind aprobarea modificării anexei nr.2 al Hotărârii consiliului local nr.56/23.09.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.75.Din data de 29.10.2014.Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala de Întreținere și Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A. Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice ”Electrica Transilvania Nord”- Agenția de Întreținere și Servicii Energetice Zalău , a terenului în suprafață totală de 47 mp în vederea realizării lucrării „Reparație LEA 0,4 kV Crasna, Zona Viilor”

HOTĂRÂREA Nr.76.Din data de 29.10.2014.privind implementarea proiectului
”Dezvoltarea economiei sociale în mediul rural: o șansă pentru comunitățile rome”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.77.Din data de 10.11.2014.privind aprobarea Solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție.pdf

HOTĂRÂREA Nr.78.Din data de 10.11.2014.privind aprobarea Solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție.pdf

 

Comuna Crasna
Skip to content