2020

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 09.01.2020. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 23.01.2020. Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2020-2021

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 23.01.2020. Privind completarea cu un reprezentant al Consiliului local a Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 23.01.2020. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.509/23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 23.01.2020. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.510/24.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 23.01.2020. Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 23.01.2020. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 23.01.2020 Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 23.01.2020. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 23.01.2020 Privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 23.01.2020. privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 23.01.2020. privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna.


HOTĂRÂREA NR.13. Din data de 18.02.2020. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 18.02.2020. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.15. Din data de 18.02.2020 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 18.02.2020. privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2020

HOTĂRÂREA NR.17. Din data de 18.02.2020. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.18. Din data de 18.02.2020. privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna a bucătăriei Centrului de zi pentru copii Crasna pe durata derulării activității didactice

HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 18.02.2020. Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019

HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 18.02.2020. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


HOTĂRÂREA Nr.21.Din data de 30 aprilie 2020.Privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare alConsiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.22.Din data de 30.04.2020.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.213/19.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.23.Din data de 30.04.2020.privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.24.Din data de 30.04.2020 privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.25.Din data de 30.04.2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.26.Din data de 30. aprilie 2020. privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2021

HOTĂRÂREANr.27.Din data de 30.04.2020 privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativteritorială a comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 30.04.2020. privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA NR.29.Din data de 30.04.2020. privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Crasna , Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.30. Din data de 30.04.2020. privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin, Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.31.Din data de 30.04.2020. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.32.Din data de 30.04.2020.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.255/27.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020


HOTĂRÂREA Nr.33. Din data de 25.06.2020. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.34. Din data de 25.06.2020. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.288/16.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.35. Din data de 25.06.2020. pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 25.06.2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 25.06.2020. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 25.06.2020. privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.39. Din data de 25.06.2020. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție

HOTĂRÂREA Nr.40. Din data de 25.06.2020. Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj


HOTĂRÂREA Nr.41.Din data de 30.07.2020. Privind aprobarea de viramente de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.42.Din data de 30.07.2020. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.43.Din data de 30.07.2020. privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA NR.44. Din data de 30.07.2020. privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna pentru perioada 2020-2024

HOTĂRÂREA Nr.45.Din data de 30.07.2020.Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna


HOTĂRÂREA Nr.46. Din data de 17.09.2020. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.354/24.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.47.Din data de 17.09.2020.privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.48.Din data de 17.09.2020. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020