2017

HOTĂRÂREA Nr.1.Din data de 06.01.2017. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.2.Din data de 06.01.2017.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA NR.3.Din data de 06.01.2017.Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.pdf

HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 06.01.2017.privind aprobarea acordării a 77 m3 lemn foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de pe raza comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.5.Din data de 25.01.2017.Privind aprobarea utilizării temporare a excedentului anual al bugetului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.6.Din data de 25.01.2017.Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2017-2018.pdf

HOTĂRÂREA Nr.7.Din data de 25.01.2017.privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 25.01.2017. privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică.pdf

HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 25.01.2017.privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă,în anul 2017

HOTĂRÂREA Nr.10.Din data de 21.02.2017.Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.11.Din data de 21.02.2017.privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bodizs Zoltan din partea U.D.M.R.pdf

HOTĂRÂREA Nr.12.Din data de 21.02.2017.privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.pdf

HOTĂRÂREA Nr.13.Din data de 21.02.2017.privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Szigyarto Alexandru și Solyom Maria a suprafeței de 250 mp teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.228, jud. Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 21.02.2017. privind aprobarea completării regulamentului pentru funcţionarea pieţei agroalimentare aprobată prin Hotărârea consiliului local nr.70/16.09.2010, anexa nr.4.pdf

HOTĂRÂREA Nr.15.Din data de 21.02.2017.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.16.Din data de 21.02.2017.Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 17.03.2017. Privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție ”Grădinița cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.18.Din data de 21.03.2017. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.19.Din data de 21.03.2017.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.20.Din data de 21.03.2017.privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Județului Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 21.03.2017. Privind completarea Hotărârii consiliului local nr.133/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 21.03.2017. Privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.132/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.23 Din data de 11.04.2017. Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local, pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nr.24 Din data de 11.04.2017. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic ”Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.25 Din data de 11.04.2017 Privind modificarea anexei nr.4 la HCL nr.23 din 21.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.26 Din data de 11.04.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investiției ”Modernizare și dotare Cămin Cultural Huseni”

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 23.05.2017. privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bogya Alexandru din partea EMNP-PPMT.pdf

HOTĂRÂREA Nr.29.Din data de 23.05.2017.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.30.Din data de 23.05.2017.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.31.Din data de 23.05.2017. privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600.pdf

HOTĂRÂREA Nr.32.Din data de 23.05.2017. Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici al investiţiei ”Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare menajeră și statie de epurare în comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.33.Din data de 23.05.2017. privind implementarea proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare menajeră și statie de epurare în comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.34.Din data de 23.05.2017. privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Înfiinţare centru de informare turistică şi în comuna Crasna, judeţul Sălaj” pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.pdf

HOTĂRÂREA Nr.35.Din data de 23.05.2017. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.36.Din data de 27.06.2017. Privind validarea rectificării bugetului Comunai Crasna pe anul 2017 prin DIspoziția primarului nr.348/15.06.2017

HOTĂRÂREA Nr.37.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea documentației P.U.Z. – ”Construire sală de evenimente cu anexe” pentru intorducerea în intravilan a terenului în suprafață de 3000,00 mp

HOTĂRÂREA Nr.38.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea documentației ”P.U.Z. în vederea construirii unui atelier auto” pentru introducerea în intravilan a terenului în suprafață de 9000,00 mp

HOTĂRÂREA Nr.39.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnonolig ”Cserey-Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.40.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea Programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru ”Proimovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2017

HOTĂRÂREA Nr.41.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea scoaterii la licitație publică pentru închirierea a unui spațiu

HOTĂRÂREA Nr.42.Din data de 25.07.2017. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.43.Din data de 25.07.2017.Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.44.Din data de 25.07.2017.privind aprobarea Codului etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale din cadrul centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin

HOTĂRÂREA Nr.45.Din data de 25.07.2017.privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.46.Din data de 25.07.2017.privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna