Responsive Menu
Add more content here...

01.2015

HOTĂRÂREA Nr.1.Din data de 20.01.2015. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2014 prin Dispoziţia primarului nr.471/29.12.2014.pdf

HOTĂRÂREA Nr.2.Din data de 20.01.2015.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.3.Din data de 20.01.2015.Privind modificarea și completarea anexei nr.II al Hotărârii consiliului local nr.4/31.01.2012 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L..pdf

HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 20.01.2015.Privind instrumentarea proiectului cu titlul ”Achiziție utilaj pentru intreținere și gospodărire comunală în Comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.5.Din data de 20.01.2015.Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.6.Din data de 20.01.2015. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă,în anul 2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.7.Din data de 20.01.2015.privind aprobarea Planului local de acţiune privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.8.Din data de 20.01.2015.Privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2015-2016.pdf

02.2015

HOTĂRÂREA Nr.11.Din data de 10.02.2015. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.12.Din data de 10.02.2015.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.15.Din data de 10.02.2015.pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card — legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap.pdf

03.2015

HOTĂRÂREA Nr.18.Din data de 09.03.2015.privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.pdf

HOTĂRÂREA Nr.19.Din data de 09.03.2015.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.21.Din data de 09.03.2015.privind participarea comunei Crasna la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Zalău și aprobarea reprezentantului legal al UAT în cadrul Asociației.pdf

04.2015

HOTĂRÂREA Nr.26.Din data 08.04.2015. privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2014.pdf

HOTĂRÂREA Nr.27.Din data de 08.04.2015. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.pdf

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 08.04.2015.Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.9/25.02.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.29.Din data de 08.04.2015.Privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.2/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

05.2015

HOTĂRÂREA Nr.31.Din data de 18.05.2015.Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2015 prin Dispoziţia primarului nr.206/22.04.2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.32.Din data de 18.05.2015.privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.pdf

HOTĂRÂREA Nr.37.Din data de 18.05.2015.Privind modificarea și completarea anexei nr.II al Hotărârii consiliului local nr.4/31.01.2012 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L..pdf

HOTĂRÂREA Nr.38.Din data de 18.05.2015.privind participarea Comunei Crasna
la parteneriatul –public-privat GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI ce va implementa Strategia de Dezvoltare Locală cu finanțare prin
PNDR 2014-2020 prin asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI.pdf

HOTĂRÂREA Nr.41.Din data de 18.05.2015. privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

06.2015

HOTĂRÂREA Nr.45.Din data de 23.06.2015. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.pdf

H O T Ă R Â R E A Nr.47.Din data de 23.06.2015.privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.51.Din data de 23.06.2015.privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural, în cadrul Zilelor Crasnei ce vor avea loc în perioada 4 – 6 septembrie 2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.52.Din data de 23.06.2015.Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui teren în suprafaţă de 25 mp

HOTĂRÂREA Nr.53.Din data de 23.06.2015.Cu privire la schimbarea destinaţiei unui imobil ce aparține domeniului public de interes local al Comunei Crasna.pdf

07.2015

HOTĂRÂREA Nr.59.Din data de 13.07.2015.Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.61.Din data de 13.07.2015.privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

08.2015

HOTĂRÂREA Nr.71.Din data de 11.08.2015. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.72. Din data de 11.08.2015. Privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI CRASNA”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.73.Din data de 11.08.2015. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).pdf

09.2015

HOTĂRÂREA Nr.79. Din data de 10.09.2015. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2015 prin Dispoziţia primarului nr.522/01.09.2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.80.Din data de 10.09.2015.privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie de la FNGCIMM SA IFN.pdf

HOTĂRÂREA Nr.81.Din data de 10.09.2015. Cu privire la transmiterea în folosință gratuită al unor mijloace fixe către SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.82.Din data de 10.09.2015. Privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.83.Din data de 10.09.2015.Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.pdf

HOTĂRÂREA Nr.84.Din data de 10.09.2015. Privind aprobarea completării anexei la hotărârea consiliului local nr.73 din data de 11.08.2014 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).pdf

HOTĂRÂREA Nr.85.Din data de 10.09.2015.Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.86.Din data de 10.09.2015.Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea realizării lucrării „Modernizare PTA Crasna Brigada SMA”.pdf

H O T Ă R Â R EA Nr.87.Din data de 10.09.2015.privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.88.Din data de 10.09.2015.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

10.2015

HOTĂRÂREA Nr.93.Din data de 16.10.2015.Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.94.Din data de 16.10.2015.privind aprobarea Solicitării Scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție.pdf

HOTĂRÂREA Nr.95.Din data de 16.10.2015.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.96.Din data de 27.10.2015.privind darea în folsință gratuită a spațiului necesar pentru funcționarea Centrului de permanență Crasna și asigurarea utilităților necesare funcționării centrului.pdf

HOTĂRÂREA Nr.97.Din data de 27.10.2015.privind asigurarea sustenabilității proiectului „‘Ready Set Go!’ – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.98.Din data de 27.10.2015.privind aprobarea de modificări tehnice la proiectul „Amenajarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor în comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

H O T Ă R Â R E A Nr.100.Din data de 29.10.2015.privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

11.2015

HOTĂRÂREA Nr.104. Din data de 06.11.2015.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.105.Din data de 06.11.2015.privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.107.Din data de 06.11.2015. privind aprobarea demersurilor pentru transferarea dreptului de administrare de la ANAR-ABA Someș Tisa, la UAT – Comuna Crasna, asupra terenurilor din albia minoră a Râului Crasna ocupate de elemente ale proiectului ” Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

H O T Ă R Â R E A Nr.108.Din data de 06.11.2015.privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.109.Din data de 06.11.2015.Privind modificarea și completarea anexei nr.II al Hotărârii consiliului local nr.4/31.01.2012 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.110. Din data de 06.11.2015. privind completarea Hotărârii consiliului local nr.35/18.05.2010 privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, conform art. 28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.pdf

HOTĂRÂREA Nr.112.
Din data de 17.11.2015.
Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2015

HOTĂRÂREA Nr.113.
Din data de 17.11.2015.
Privind stabilirea cotei lunare de carburanți

H O T Ă R Â R E A Nr.114.
Din data de 17.11.2015.
privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.115.
Din data de 17.11.2015.
Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local nr.13 din data de 08.02.2011 privind aprobarea transmiterii imobilului teren din domeniul public al comunei Crasna în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.116.
Din data de 17.11.2015.
Cu privire la transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unor spații în favoarea Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”

HOTĂRÂREA Nr.117.
Din data de 17.11.2015.
privind aprobarea documentaţii tehnico – economice
pentru lucrări de investiţii de interes local
Consiliul Local al comunei Crasna;

HOTĂRÂREA Nr.118.
Din data de 24.11.2015.Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico – socială a comunei Crasna, judeţul Sălaj, 20014-2020.pdf

HOTĂRÂREA Nr.119.
Din data de 24.11.2015. Privind aprobarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a comunei Crasna, judeţul Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.120.
Din data de 24.11.2015.Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici al investiţiei ”Modernizare ulițe în comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.121.
Din data de 24.11.2015.Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici al investiţiei ”Modernizare corp ”A” Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.122.
Din data de 24.11.2015.Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici al investiţiei ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Normal din localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA
nr. 123 din 24. Noiembrie 2015.prvind implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură educațională și socială”.pdf

HOTĂRÂREA
nr. 124 din 24 noiembrie 2015 privind implementarea proiectului “Modernizare ulite in comuna Crasna, judetul Salaj” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură rutieră de interes local”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.125.
Din data de 24.11.2015.privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA.pdf

HOTĂRÂREA Nr.126.
Din data de 24.11.2015.privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție.pdf

HOTĂRÂREA Nr.127.
Din data de 24.11.2015.privind aprobarea documentaţii tehnico – economice
pentru lucrări de investiţii de interes local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.128.
Din data de 24.11.2015.privind aprobarea acordării a 77 m3 lemn foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de pe raza comunei Crasna.pdf

12.2015

HOTĂRÂREA Nr.129.Din data de 15.12.2015.Privind aprobarea unor sume pentru cultele religioase.pdf

HOTĂRÂREA Nr.130.Din data de 15.12.2015.privind aprobarea documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.131.Din data de 15.12.2015.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.132.Din data de 15.12.2015.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.133.Din data de 15.12.2015.Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.134.Din data de 15.12.2015.privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna.pdf

 

 

Comuna Crasna
Skip to content