Proiecte de hotărâri

REGISTRUL PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

10.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.354/24.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

24.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea de viramente de credite în bugetul local al Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna pentru perioada 2020-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind numirea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

18.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.288/16.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj

22.04.2020

RAPORT privind dezvoltarea economică şi socială a comunei Crasna la sfârşitul anului 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.213/19.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂREprivind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2021

PROIECT DE HOTĂRÂREprivind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza  administrativ teritorială a comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Crasna , Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin, Comuna Crasna

12.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”Crasna a bucătăriei Centrului de zi pentru copii Crasna pe durata derulării activității didactice

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

20.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11176/19.11.2019 Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2020-2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea cu un reprezentant al Consiliului local a Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.509/23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.510/24.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ..privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

ROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna.

INFORMARE Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 semestrul II

07.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.38/06.01.2020. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2019

10.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11714/10.12.2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11715/10.12.2019. privind aprobarea casării de obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11716/10.12.2019. Privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată

21.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11130/18.11.2019 Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 11132/18.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unităților de învățământ  proprietate publică și privată a comunei Crasna, județul Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV S.R.L. asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11.138/18.11.2019. privind închirierea, prin licitație publică, a unui imobil situat în extravilanul localității Crasna, județul Sălaj, formată din două terenuri extravilan înscrise în CF nr.50084 Crasna în suprafață de 7.034 mp și CF nr.50085 Crasna în suprafață de 6.966 mp și construcții extratabulare (platformă betonată în suprafață de 2.317,79 mp, clădire administrativă având Sc 72.18 mp/ Su 61,35 mp și hala de sortare având Sc 470 mp/Su 423 mp)

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

29.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.10281/21.10.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019 Consiliul local al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  transmiterea în folosință gratuită în favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.725, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 676 mp, situat în loc. Ratin, înscris în CF nr.53502 Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 10287/21.10.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

19.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.9061/16.09.2019. Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9062/16.09.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8169/19.08.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8114/19.08.2019. Privind aprobarea înfrăţirii comunei Crasna, județul Sălaj, cu orașul Csenger din Ungaria

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8113/19.08.2019. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8115/19.08.2019. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7464/22.07.2019. Privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna și administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7463/22.07.2019. privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

12.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7058/08.07.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7059/08.07.2019. Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru realizarea investiției ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna, comuna Crasna”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7060/08.07.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7061/08.07.2019. Privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7062/08.07.2019. Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7238/15.07.2019. Privind aprobarea alocării unei sume pentru închiriere porturi populare la evenimentul cultural ”Zilele Au Gust la Marin”


14.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale acordate în 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art.11 alin.(1) din Anexa nr.1 al Hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.20/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2019, a Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind propunerea încadrării Drumului Comunal DC 80 în Drum Județean

22.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Crasna pentru perioada 2019-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pe următoarele trei luni

18.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Filip Ioan din partea P.S.D.

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2020

21.03.2019

RAPORT privind dezvoltarea economică şi socială a comunei Crasna la sfârşitul anului 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Crasna, județul Sălaj

                        -Amenajament Pastoral-Studiu Agrochimic

 

21.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

PROIECT DE HOTARÂRE privind desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna pentru a reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Crasna – Meseşenii de Jos” județul Sălaj, precum şi pentru a face parte din Adunarea Generală și în Consiliul de Administraţie a Asociaţiei

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui teren în suprafaţă de 2 mp

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pe următoarele trei luni

 

23.01.2019

INFORMARE Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 semestrul II

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2019-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică


13.12.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.53/30.10.2018 cu privire la transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725

PROIECT DE HOTĂRÂRE atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 751 mp mp, situat în extravilanul localității Crasna

21.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PROIECT DE HOTĂRÂRE Cu privire la transmiterea în folosință gratuită al unor bunuri către SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pe urm[toarele trei luni

25.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  transmiterea în folosință gratuită în  favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare   

19.09.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.40/21.09.2018 aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea anexei Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.34/31.07.2018 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Huseni, Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin, Comuna Crasna

21.08.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei”

INFORMARE Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 semestrul I

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind viramente de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2018

31.07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului administratorului S.C.CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural, în cadrul Zilelor Crasnei ce vor avea loc în perioada 31 august-2 septembrie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea unei sume pentru închiriere porturi populare la evenimentul cultural ”Zilele Au Gust la Marin”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ” Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.

21.06.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

29.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind implementarea proiectului „Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

24.04.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea decontrii unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2019

20.03.2018

Raportul primarului cu privire la dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Crasna la  sfârşitul  anului  2017

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.183/07.03.2018 privind viramente de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2018.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2018

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2018, a Comunei Crasna

Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care ține Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale.

15.02.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în proprietatea Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

30.01.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind ințiințarea unui punct de lucru pentru SC CRSANA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui teren în suprafaţă de 15 mp

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria
Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii
al Serviciului Public de Asistenţă Socială

08.01.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2018

21.12.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea viramentelor de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.661/06.12.2017.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii
ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ” MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL HUSENI”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA și plății unui comision de garantare

Sedinta 28.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77. din data de 24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului comunei Crasna în A.G.A. ADI „ECODES Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de Atribuire

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


 

PROIECT DE HOTARARE aprobare indicatori tehnico economici proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PROIECT DE HOTARARE asigurare finantare proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.574/26.09.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea participării comunei Crasna la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în vederea
achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE prvind implementarea proiectului „Infiintare centru multifunctional in localitatea Crasna, jud. Salaj”.pdf