Proiecte de hotărâri

15.02.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în proprietatea Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

30.01.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind ințiințarea unui punct de lucru pentru SC CRSANA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui teren în suprafaţă de 15 mp

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria
Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii
al Serviciului Public de Asistenţă Socială

08.01.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2018

21.12.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea viramentelor de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.661/06.12.2017.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii
ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ” MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL HUSENI”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA și plății unui comision de garantare

Sedinta 28.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77. din data de 24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului comunei Crasna în A.G.A. ADI „ECODES Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de Atribuire

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


 

PROIECT DE HOTARARE aprobare indicatori tehnico economici proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PROIECT DE HOTARARE asigurare finantare proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.574/26.09.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea participării comunei Crasna la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în vederea
achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE prvind implementarea proiectului „Infiintare centru multifunctional in localitatea Crasna, jud. Salaj”.pdf