Responsive Menu
Add more content here...

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 08.01.2024. Pentru validarea Dispoziţiei primarului nr.615/19.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 08.01.2024. privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2024-2025

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 08.01.2024. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni


HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 08.02.2024.Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2024

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea Protocolului privind predarea – preluarea personalului medico – sanitar de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico – sanitar angajat de autoritatea administraţiei publice locale

HOTĂRÂRE Nr.6. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 08.02.2024. privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire Sală de Sport, comuna Crasna, sat Crasna nr.553, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea încetării asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, aprobată prin Hotărârea consiliului local al comunei Crasna nr.48 din data de 12.05.2022

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, nocturnă și peluză, situat în comuna Crasna, sat. Crasna nr.38/A, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT Comuna Crasna, județul Sălaj și Asociația Silvafun

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2024, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.13. Din data de 08.02.2024. privind aprobarea decontării a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 08.02.2024. Pentru modificarea anexei la Hotărârea consiliului local al comunei Crasna nr.11/25.01.2021 privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare către Compania de Apă Someș S.A.


HOTĂRÂREA Nr.15. Din data de 15.03.2024. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 15.03.2024. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 15.03.2024. Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2023

HOTĂRÂREA Nr.18. Din data de 15.03.2024. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2024

HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 15.03.2024. Privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului “Jubileul de 25 de ani al teatrului amator Tinikomediasok“ si participarea Consiliului local Crasna la finantarea acesteia

HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 15.03.2024. privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar comunal, la comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 15.03.2024. Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2024, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 15.03.2024. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2024 și aprobarea Programului pentru anul 2024 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret

HOTĂRÂRE Nr.23. Din data de 15.03.2024. privind aprobarea devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Comuna Crasna – Lot 2”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTĂRÂREA NR.24. Din data de 15.03.2024. privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului ”REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GENERALE MARIN DIN LOCALITATEA MARIN, JUDETUL SALAJ” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

HOTĂRÂREA NR.25. Din data de 03.04.2024. privind participarea Comunei Crasna la ,,Programul ce vizeaza sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” în vedere aprobarii, depunerii și implementării proiectului cu titlul ” EXTINDERE RETELE APA POTABILA CU BRANSAMENTE SI CANALIZARE MENAJERA CU RACORDURI IN COMUNA CRASNA SI INFIINTARE SISTEM APA POTABILA IN LOCALITATEA MARIN”

HOTĂRÂREA Nr.26. Din data de 03.04.2024. privind aprobarea Documentație tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ” Extindere retele apa potabila cu bransamente si canalizare menajera cu racorduri in comuna Crasna si Infiintare sistem apa potabila in localitatea Marin ”

HOTĂRÂREA Nr.27. Din data de 03.04.2024. Pentru abrogarea art.I al Hotărârii consiliului local Crasna nr.81/07.09.2022 și modificarea art.5 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.53/12.05.2022 privind aprobarea proiectului: „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Crasna în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect


HOTĂRÂREA Nr.30. Din data de 30.04.2024. privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2025

HOTĂRÂREA Nr.31. Din data de 30.04.2024. privind aprobarea cuantumulului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.32. Din data de 30.04.2024. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.33. Din data de 30.04.2024. Pentru completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.74 din data de 28.07.2023 privind completarea listei bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.34. Din data de 30.04.2024. Privind angajarea și încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, pentru domnul ________________, pe funcția contractuală de bibliotecar comunal.

HOTĂRÂREA Nr.35. Din data de 30.04.2024. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni


HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 30.05.2024. Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru executarea lucrărilor de cosire a vegetatiei pe lucrarea Sistem hidroameliorativ Crasna, (7 Ha), localitatea Crasna, comuna Crasna, jud. SĂLAJ

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 30.05.2024. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2024

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 30.05.2024. Privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului ”Ziua copiilor” în data de 01.06.2024

HOTĂRÂREA Nr.39. Din data de 30.05.2024. pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren intravilan, situat în intravilanul localității Crasna


HOTĂRÂREA Nr.40. Din data de 21.06.2024. privind aprobarea majorării cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a veniturilor salariale existente, ale angajaților funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Crasna, începând cu luna iunie 2024.

HOTĂRÂREA Nr.41. Din data de 21.06.2024. Privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului ”Zilele familiei” în perioada 22.06.2024 -23.06.2024.

HOTĂRÂREA Nr.42. Din data de 21.06.2024. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

Comuna Crasna
Skip to content