Responsive Menu
Add more content here...

Lista cuprinzând documentele de interes public  produse şi / sau gestionate, potrivit Legii nr. 544 / 2001, care constituie informaţii de interes public

 1. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Crasna, program de audienţe.
 3. Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;
 4. Proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului );
 5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Crasna;
 6. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Crasna;
 7. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
 8. Componenţa Consiliului Local al comunei Crasna  nominală, numerică şi apartenenţa politică;
 9. Informări întocmite pe Primarul comunei privind starea economică şi socială a localităţii , în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri şi de catre viceprimar;
 11. Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea Primăriei şi a Consiliului Local al comunei Crasna;
 12. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
 13. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi / sau privat al comunei: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;
 14. Hotărârile de repartizare a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă  şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
 15. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;
 16. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de nomenclatură stradală, avizelor  de schimbare de destinaţie;

17.Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;

 1. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă și evidența persoanelor programul de funcţionare al SPCLEP CRASNA;
 2. Actele necesare în vederea acordării de asistanţă socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul  intretinerii şi îngrijirii sale;
 3. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;
 4. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza comunei Crasna;
 5. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social, alocației de susținere a fimilei;
 6. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;
 7. Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare , programul de audienţe;
 8. Strategii, programe privind dezvoltarea socială , economică şi turistică a comunei;
 9. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001;
 10. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 11. Declaraţiile de avere și de interese ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Crasna;
 12. Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52 / 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 13. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003.
 14. Protocoale de înfrăţire ale comunei Crasna, cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.
 15. Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu pentru activitati;
 16. Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale
 17. Informatii privind activitatea cultural- sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Crasna.
 18. Informatii despre programele cu finantare externa.
 19. Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.
 20. Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 34 / 2006.
 21. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
Comuna Crasna
Skip to content