Responsive Menu
Add more content here...

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 09.01.2020. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 23.01.2020. Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2020-2021

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 23.01.2020. Privind completarea cu un reprezentant al Consiliului local a Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 23.01.2020. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.509/23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 23.01.2020. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.510/24.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 23.01.2020. Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 23.01.2020. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 23.01.2020 Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 23.01.2020. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 23.01.2020 Privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 23.01.2020. privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 23.01.2020. privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna.


HOTĂRÂREA NR.13. Din data de 18.02.2020. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 18.02.2020. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.15. Din data de 18.02.2020 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 18.02.2020. privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2020

HOTĂRÂREA NR.17. Din data de 18.02.2020. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.18. Din data de 18.02.2020. privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna a bucătăriei Centrului de zi pentru copii Crasna pe durata derulării activității didactice

HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 18.02.2020. Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019

HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 18.02.2020. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


HOTĂRÂREA Nr.21.Din data de 30 aprilie 2020.Privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare alConsiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.22.Din data de 30.04.2020.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.213/19.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.23.Din data de 30.04.2020.privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.24.Din data de 30.04.2020 privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.25.Din data de 30.04.2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.26.Din data de 30. aprilie 2020. privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2021

HOTĂRÂREANr.27.Din data de 30.04.2020 privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativteritorială a comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 30.04.2020. privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA NR.29.Din data de 30.04.2020. privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Crasna , Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.30. Din data de 30.04.2020. privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin, Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.31.Din data de 30.04.2020. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.32.Din data de 30.04.2020.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.255/27.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020


HOTĂRÂREA Nr.33. Din data de 25.06.2020. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.34. Din data de 25.06.2020. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.288/16.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.35. Din data de 25.06.2020. pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 25.06.2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 25.06.2020. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 25.06.2020. privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.39. Din data de 25.06.2020. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție

HOTĂRÂREA Nr.40. Din data de 25.06.2020. Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj


HOTĂRÂREA Nr.41.Din data de 30.07.2020. Privind aprobarea de viramente de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.42.Din data de 30.07.2020. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.43.Din data de 30.07.2020. privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA NR.44. Din data de 30.07.2020. privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna pentru perioada 2020-2024

HOTĂRÂREA Nr.45.Din data de 30.07.2020.Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna


HOTĂRÂREA Nr.46. Din data de 17.09.2020. Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.354/24.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.47.Din data de 17.09.2020.privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.48.Din data de 17.09.2020. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020


HOTĂRÂREA Nr.49.Din data de 19.11.2020. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

HOTĂRÂREA Nr.50. Din data de 19.11.2020.privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Crasna


HOTĂRÂREA Nr.51.Din data de 19.11.2020. privind alegerea viceprimarului Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.52.Din data de 19.11.2020.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.53.Din data de 19.11.2020. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.54.Din data de 19.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.55.Din data de 19.11.2020. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.56. Din data de 19.11.2020. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.57.Din data de 19.11.2020. Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL

HOTĂRÂREA NR.58.Din data de 19.11.2020. privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” și pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.

HOTĂRÂREA Nr.59.Din data de 19.11.2020.privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “,,MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINCULTURAL HUSENI” și pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR

HOTĂRÂREA Nr.60.Din data de 19.11.2020. privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului ,,ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA CRASNA, jud. Sălaj” și pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.

HOTĂRÂREA Nr.61.Din data de 19.11.2020. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”

HOTĂRÂREA Nr.62.Din data de 19.11.2020. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ” MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL HUSENI”


HOTĂRÂREA Nr.63.Din data de 15.12.2020. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.64.Din data de 15.12.2020. privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.65.Din data de 15.12.2020.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.66.Din data de 15.12.2020. privind înregistrarea Primăriei comunei Crasna în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

HOTĂRÂREA Nr.67.Din data de 11.12.2020. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.68.Din data de 15.12.2020. privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 al Comunei Crasna aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare

HOTĂRÂREA Nr.69.Din data de 15.12.2020.pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – teren, situat în extravilanul localității Crasna

HOTĂRÂREA Nr.70.Din data de 15.12.2020.Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasnav

HOTĂRÂREA Nr.71.Din data de 15.12.2020.privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.952/a, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.72.Din data de 15.12.2020. privind acordarea burselor sociale și burse de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Crasna, judeţul Sălaj

Comuna Crasna
Skip to content