Responsive Menu
Add more content here...

12.2013

 HOTĂRAREA Nr.98. Din data de 17.12.2013. privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor Impotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

HOTĂRAREA Nr.99. Din data de 17.12.2013. privind desemnarea reprezentantului Comunei Crasna din județul Sălaj in Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA

HOTĂRAREA Nr.100. Din data de 17.12.2013. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic ”Cserey – Goga” Crasna

11.2013

HOTĂRAREA Nr.86. Din data de 26.11.2013. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2013 prin Dispoziţia primarului nr.480/12.11.2013.

HOTĂRAREA Nr.87. Din data de 26.11.2013. Privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier, In cadrul proiectului ”Amenajarea drumurilor de acces la exploatații agricole și agenți economici In comuna Crasna,Județul Sălaj”

HOTĂRAREA Nr.88. Din data de 26.11.2013. privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA

HOTĂRAREA Nr.90. Din data de 26.11.2013. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic ”Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRAREA Nr.91. Din data de 26.11.2013. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRAREA Nr.92. Din data de 26.11.2013. Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2013

HOTĂRAREA Nr.93. Din data de 26.11.2013. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni.

10.2013

HOTĂRAREA Nr.76. Din data de 10.10.2013. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local In Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRAREA Nr.77. Din data de 10.10.2013. Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local in Consiliul etic al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRAREA Nr.78. Din data de 10.10.2013. Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri In regim de Inchiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

09.2013

HOTĂRAREA Nr.63. Din data de 03.09.2013. privind aprobarea documentației P.U.Z. – Inființare parc fotovoltaic In comuna Crasna, județul Sălaj.

HOTĂRAREA Nr.68. Din data de 24.09.2013. Privind completarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate Inchirierii, construite prin ANL

HOTĂRAREA Nr.69. Din data de 24.09.2013. Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

HOTĂRAREA Nr.70. Din data de 24.09.2013. privind aprobarea modificării și completării Hotărarii consiliului local nr.17/2012 privind delegarea activităţii de incasare a impozitelor şi taxelor locale către SC CRASNA SERV SRL

08.2013

HOTĂRAREA Nr.56. Din data de 13.08.2013. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători In acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRAREA Nr.57. Din data de 13.08.2013. Privind acordarea titlului de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI CRASNA”

HOTĂRAREA Nr.59. Din data de 13.08.2013. privind acreditarea serviciilor sociale furnizate de Serviciul public de asistenţă socială al comunei Crasna

07.2013

HOTĂRAREA Nr.51 Din data de 18.07.2013. Privind aprobarea decontării sumei de 100 lei/elev din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic ,,Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRAREA Nr.52. Din data de 18.07.2013. Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.

HOTĂRAREA Nr.53. Din data de 18.07.2013. Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă socială

HOTĂRAREA Nr.54.Din data de 18.07.2013.privind stabilirea tarifului de închiriere a Căminului Cultural ,,Petofi Sandor” Crasna

06.2013

HOTĂRAREA Nr.41. Din data de 11.06.2013. privind acordul de principiu pentru Incheierea parteneriatului intre Instituţia Prefectului – Judeţului Sălaj şi comuna CRASNA in vederea implementării proiectului ,,e-SĂLAJ – Administraţie modernă in slujba cetăţeanului”

HOTĂRAREA Nr.45. Din data de 24.06.2013. Privind aprobarea decontării sumei de 100 lei/elev din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic ,,Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRAREA Nr.47. Din data de 24.06.2013. privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate In vederea Intocmirii “PUZ – Inființare parc fotovoltaic in comuna Crasna, județul Sălaj”

05.2013

HOTĂRÂREA Nr.31. Din data de 28.05.2013. privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de colectare selectivă a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în COMUNA CRASNA.

HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 28.05.2013. privind stabilirea tarifului de utilizare a sălii de mese din subsolul sediului Primăriei comunei Crasna.

04.2013

HOTĂRÂREA Nr.22. din data de 05.04.2013. Privind adoptarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2013.

HOTĂRÂREA Nr.23.Din data de 05.04.2013. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC CRASNA SERV SRL în care Consiliul local al Comunei Crasna deţine calitatea de unic acţionar.

HOTĂRÂREA NR.24. Din data de 05.04.2013. privind aprobarea contractului de mandat și a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013 ale directorului S.C. CRASNA SERV SRL.

HOTĂRÂREA Nr.25. Din data de 23.04.2013. privind aprobarea proiectului
„A doua şansă – o cale spre un loc de muncă mai bun“.

HOTĂRÂREA Nr.26. Din data de 23.04.2013. Privind modificarea art.2 al Hotărârii consiliului local nr.44/22.05.2012 privind delegarea administrării capelei aflată în domeniul privat al comunei Crasna, situată în cimitirul comunal Crasna, către SC CRASNA SERV SRL.

HOTĂRÂREA Nr.28. Din data de 23.04.2013.privind aprobarea asocierii COMUNEI CRASNA cu Asociaţia CLUB SPORTIV CRASNA.

03.2013

HOTĂRÂREA Nr.18.din data de 26.03.2013. Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna- Ediţia a III – a 2013.

HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 26.03.2013.privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.

HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 26.03.2013. privind aprobarea Bugetului creditului intern al Comunei Crasna pe anul 2013,împrumut contractat conform Ordonanței de Urgență nr.3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 26.03.2013. privind aprobarea modificării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico economici a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Boli Cronice Crasna, Judeţul Sălaj”.

02.2013

HOTĂRÂREA nr.7 din 26.02.2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 682.923 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.

HOTĂRÂRE A Nr.8.din data de 26.02.2013. privind aprobarea măsurilor ce se impun a fi intreprinse pentru asigurarea participării cetăţenilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici din comună, la acţiunile care vizează buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.9.din data de 26.02.2013.cu privire la transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Consiliului Judeţean Sălaj – Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului asupra unei clădiri.

HOTĂRÂREA Nr.10.din data de 26.02.2013.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.11.din data de 26.02.2013. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă,în anul 2013.

HOTĂRÂREA Nr.12.din data de 26.02.2013.privind aprobarea a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2013-2014.

HOTĂRÂREANr.13.din data de 26.02.2013. privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă.

HOTĂRÂREA NR.14. din data de 26.02.2013 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanță.

HOTĂRÂREA Nr.15. din data de 26.02.2013. privind aprobarea modificării și completării cap.4 din Anexa nr.4 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.84/28.08.2012 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului public de salubrizare, a regulamentului, studiului de oportunitate, caietului de sarcini, respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL în condițiile art. 31 din Legea 51/2006.

HOTĂRÂREA Nr.16. din data de 26.02.2013. modificarea anexei nr.1, secțiunea ALTE TAXE SI TARIFE SPECIALE, nr. crt.6, AL Hotărârii Consiliului Local nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.17.din data de 26.02.2013. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni.

01.2013

HOTĂRÂREA Nr.1.Din data de 14.01.2013.Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al anului 2012 la secțiunea de dezvoltare

HOTĂRÂREA Nr.2.Din data de 14.01.2013.Aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2012

HOTĂRÂREA Nr.3.Din data de 14.01.2013.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 14.01.2013.Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.5.Din data de 14.01.2013.privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei ron.

HOTĂRÂREA Nr.6.Din data de 14.01.2013.Privind aprobarea Regulamentului propriu pentru funcţionarea Târgului de animale vii

Comuna Crasna
Skip to content