Responsive Menu
Add more content here...

HOTĂRÂREA Nr.1.Din data de 06.01.2017. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.2.Din data de 06.01.2017.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA NR.3.Din data de 06.01.2017.Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.pdf

HOTĂRÂREA Nr.4.Din data de 06.01.2017.privind aprobarea acordării a 77 m3 lemn foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de pe raza comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.5.Din data de 25.01.2017.Privind aprobarea utilizării temporare a excedentului anual al bugetului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.6.Din data de 25.01.2017.Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2017-2018.pdf

HOTĂRÂREA Nr.7.Din data de 25.01.2017.privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 25.01.2017. privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică.pdf

HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 25.01.2017.privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă,în anul 2017

HOTĂRÂREA Nr.10.Din data de 21.02.2017.Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.11.Din data de 21.02.2017.privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bodizs Zoltan din partea U.D.M.R.pdf

HOTĂRÂREA Nr.12.Din data de 21.02.2017.privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.pdf

HOTĂRÂREA Nr.13.Din data de 21.02.2017.privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Szigyarto Alexandru și Solyom Maria a suprafeței de 250 mp teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.228, jud. Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 21.02.2017. privind aprobarea completării regulamentului pentru funcţionarea pieţei agroalimentare aprobată prin Hotărârea consiliului local nr.70/16.09.2010, anexa nr.4.pdf

HOTĂRÂREA Nr.15.Din data de 21.02.2017.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.16.Din data de 21.02.2017.Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 17.03.2017. Privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție ”Grădinița cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.18.Din data de 21.03.2017. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.19.Din data de 21.03.2017.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.20.Din data de 21.03.2017.privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Județului Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 21.03.2017. Privind completarea Hotărârii consiliului local nr.133/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 21.03.2017. Privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.132/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.23 Din data de 11.04.2017. Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local, pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nr.24 Din data de 11.04.2017. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic ”Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.25 Din data de 11.04.2017 Privind modificarea anexei nr.4 la HCL nr.23 din 21.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.26 Din data de 11.04.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investiției ”Modernizare și dotare Cămin Cultural Huseni”

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 23.05.2017. privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bogya Alexandru din partea EMNP-PPMT.pdf

HOTĂRÂREA Nr.29.Din data de 23.05.2017.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.30.Din data de 23.05.2017.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.31.Din data de 23.05.2017. privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600.pdf

HOTĂRÂREA Nr.32.Din data de 23.05.2017. Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici al investiţiei ”Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare menajeră și statie de epurare în comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.33.Din data de 23.05.2017. privind implementarea proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare menajeră și statie de epurare în comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.34.Din data de 23.05.2017. privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Înfiinţare centru de informare turistică şi în comuna Crasna, judeţul Sălaj” pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.pdf

HOTĂRÂREA Nr.35.Din data de 23.05.2017. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.36.Din data de 27.06.2017. Privind validarea rectificării bugetului Comunai Crasna pe anul 2017 prin DIspoziția primarului nr.348/15.06.2017

HOTĂRÂREA Nr.37.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea documentației P.U.Z. – ”Construire sală de evenimente cu anexe” pentru intorducerea în intravilan a terenului în suprafață de 3000,00 mp

HOTĂRÂREA Nr.38.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea documentației ”P.U.Z. în vederea construirii unui atelier auto” pentru introducerea în intravilan a terenului în suprafață de 9000,00 mp

HOTĂRÂREA Nr.39.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnonolig ”Cserey-Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.40.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea Programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru ”Proimovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2017

HOTĂRÂREA Nr.41.Din data de 27.06.2017. Privind aprobarea scoaterii la licitație publică pentru închirierea a unui spațiu

HOTĂRÂREA Nr.42.Din data de 25.07.2017. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.43.Din data de 25.07.2017.Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.44.Din data de 25.07.2017.privind aprobarea Codului etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale din cadrul centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin

HOTĂRÂREA Nr.45.Din data de 25.07.2017.privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.46.Din data de 25.07.2017.privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.47.Din data de 03.08.2017.Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.

HOTĂRÂREA Nr.48.Din data de 03.08.2017.privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii cheltuieli pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru PNDL.

HOTĂRÂREA Nr.49.Din data de 03.08.2017.Privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

HOTĂRÂREA Nr.51.Din data de 03.08.2017.Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.52.Din data de 03.08.2017. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.53.Din data de 03.08.2017.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.54.Din data de 05.09.2017. privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat prin PNDL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.55.Din data de 05.09.2017.Privind luare act de demisia administratorului SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.56.Din data de 05.09.2017.Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.pdf

HOTĂRÂREA Nr.57.Din data de 05.09.2017.Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.58.Din data de 05.09.2017.Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018.pdf

HOTĂRÂREA Nr.59.Din data de 05.09.2017.Privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.60.Din data de 05.09.2017.Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.61.Din data de 05.09.2017.Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.62.Din data de 15.09.2017.Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.559/05.09.2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.63.Din data de 15.09.2017. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.64.Din data de 15.09.2017.Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN COMUNA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA și plății unui comision de garantare.pdf

HOTĂRÂREA Nr.65.Din data de 15.09.2017.Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL a Listei solicitanţilor care nu au acces la locuinţă A.N.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.66.Din data de 15.09.2017.Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.67.Din data de 15.09.2017. Privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.pdf

HOTĂRÂREA Nr.68.Din data de 03.10.2017. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.574/26.09.2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.69.Din data de 03.10.2017.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare.pdf

HOTĂRÂREA Nr.70.Din data de 03.10.2017. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare.pdf

HOTĂRÂREA Nr.71.Din data de 03.10.2017.Privind aprobarea participării comunei Crasna la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna
Crasna.pdf

HOTĂRÂREA nr. 72 din 03 octombrie 2017 privind implementarea proiectului „Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud. Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.73.Din data de 03.10.2017. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.74 Din data de 24.10.2017 privind aprobare indicatori tehnico economici proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

HOTĂRÂREA Nr.75 Din data de 24.10.2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitie Gradinita cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, finantat prin PNDL

HOTĂRÂREA Nr.76 Din data de 24.10.2017 privind aprobarea raportului administratorului SC CRASNA SERV SRL, bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nr.77 Din data de 24.10.2017 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.78 Din data de 24.10.2017 privind aprobarea contractului de mandat pentru administratorul SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.79.Din data de 27.10.2017. privind asigurarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat prin PNDL

HOTĂRÂREA Nr.80.Din data de 28.11.2017. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.81.Din data de 28.11.2017.privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.82. Din data de 28.11.2017. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.83.Din data de 28.11.2017.privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.84.Din data de 28.11.2017. Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77. din data de 24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.85.Din data de 28.11.2017.Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.pdf

HOTĂRÂREA Nr.86.Din data de 28.11.2017.privind mandatarea primarului comunei Crasna în A.G.A. ADI „ECODES Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de Atribuire.pdf

HOTĂRÂREA Nr.87.Din data de 28.11.2017.privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.88.Din data de 28.11.2017. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.89.Din data de 28.11.2017.Privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.pdf

HOTĂRÂREA Nr.90.Din data de 28.11.2017.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare.pdf

HOTĂRÂREA Nr.91.Din data de 28.11.2017.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.92.Din data de 21.12.2017.Privind validarea viramentelor de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.661/06.12.2017

HOTĂRÂREA Nr.93.Din data de 21.12.2017.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017

HOTĂRÂREA Nr.94.Din data de 21.12.2017.privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.95.Din data de 21.12.2017.privind aprobarea modificării statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.96.Din data de 21.12.2017.Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ” MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL HUSENI”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA și plății unui comision de garantare

HOTĂRÂREA Nr.97.Din data de 21.12.2017.privind aprobarea acordării a 60 m3
lemn foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de pe raza comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.98.Din data de 21.12.2017.Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.676/20.12.2017

Comuna Crasna
Skip to content