Responsive Menu
Add more content here...

Atribuții:

 • Intocmeste listele de investitii propuse pentru a fi incluse in buget.
 • Urmareste derularea procesului investitional, tanand evidenta pe fiecare obiectiv.
 • Respecta Normele Metodologice privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari, emise de organele ierarhic superioare.
 • Respecta Normele Metodologice privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari, emise de organele ierarhic superioare.
 • Anunta si pregateste documentele necesare licitatiilor pentru lucrari de investitii.
 • Urmareste graficul executarii lucrarilor de investitii si prezinta eventualele neconcordante.
 • Solicită şi urmăreşte elaborarea de către servicii a temelor de proiectare,organizează procedura de adjudecare a contractelor de proiectare pentru studiile de prefezabilitate, încheie contractele de proiectare cu unităţile specializate, administrează aceste contracte, urmăreşte elaborarea şi recepţionează aceste documentaţii şi lucrări, verifică şi acceptă documentele de plată pentru aceste proiecte, urmăreşte decontarea cheltuielilor de proiectare.
 • Supune spre aprobare Consiliului local , studiile de prefezabilitate şi fezabilitate, urmăreşte primirea acestor aprobări.
 • Elaborează documentele procedurilor de achiziţie, organizează şi participă în comisiile de evaluare pentru adjudecarea proiectelor studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie.
 • Încheie contracte de proiectare pentru aceste faze, analizează şi acceptă dacă este cazul actele adiţionale cu modificări de teme, termen şi preţ, verifică şi recepţionează documentaţiile, verifică şi acceptă documentele de plată pentru aceste proiecte, urmăreşte decontarea cheltuielilor de proiectare.
 • Organizează şi participă la procedurile de achiziţie a execuţiei investiţiilor publice.
 • Încheie contractele de execuţie cu antreprenorii generali.
 • Răspunde de realizarea şi punerea în funcţiune la termenele planificate a investiţiilor şi de realizare a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.
 • Ţine evidenţa fizică şi valorică a executării lucrărilor de investiţii.
 • Analizează, verifică şi acceptă spre decontare situaţiile de lucrări lunare prezentate de constructor.
 • Întocmeşte prin diriginţii de şantier inventarele lucrărilor neterminate pe baza situaţiilor de plată.
 • Răspunde de recepţia obiectelor de investiţii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect.
 • Colaborează cu toate organele de control pe linie financiară
 • Răspunde de acceptarea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare cantitativ şi calitativ.
 • Incadreaza lucrarile , serviciile si produsele pe coduri C.P.V.
 • Intocmeste Note de fundamentare a procedurii de achizitie .
 • Dupa aprobarea bugetului anual intocmeste Planul de achizitii final .
 • Participa la licitatiile privind achizitiile publice.
 • Urmareste derularea achizitiilor conform Planului de achizitii .
 • Realizeaza inregistrarea si accesul in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P)ca  utilizator,
 • reprezentant al Autoritatii Contractante in baza cererii de inregistrare.
 • Efectueaza inregistrarea si reinnoirea inregistrarii in  S.E.A.P respectand procedura electronica
 • implementata de catre operatorul S.E.A.P .
 • Raspunde pentru corectitudinea datelor si informatiilor procesate si  are obligatia de a transmite
 • operatorului S.E.A.P orice modificare survenita in legatura cu aceste date .
 • Asigura transmiterea electronica a datelor necesare in vederea obtinerii Certificatului Digital de
 • Inregistrare .
 • Administreaza Certificatului  Digital de Inregistrare incredintat  de catre operatatorul S.E.A.P si aspunde de acesta in calitate de utilizator al Autoritatii Contractante.
 • Aplica procedurile de achizitii publice in conformitate cu prevederile Sistemul  Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) ; conform normativelor in vigoare privind achizitiile publice.
 • PROCEDURA PROPRIE ACHIZITII PUBLICE
Comuna Crasna
Skip to content