Proiecte de hotărâri

REGISTRUL PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

24.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, județul Sălaj, în cadrul continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 2022, cu modificările și completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS)

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea unei documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea unei documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare Consiliul local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2023 al Comunei Crasna aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea la Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare” finantat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea pentru anul școlar 2022-2023 burse de merit, burse de studiu și burse sociale pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj

31.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Pentru modificarea Capitolului IV- Impozitul pe mijloace de transport, secțiunea Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone din Anexa I al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr. 79/07.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și Alianța Națională pentru Boli Rare România privind realizarea în comun a unor activități pentru promovarea și dezvoltarea serviciilor medico-sociale comunitare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Infiintare centru comunitar intergat in COMUNA CRASNA” finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

PROIECT DE HOTĂRÂRE Pentru completarea Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A.- Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea realizării lucrării cu denumnirea ”Extindere rețele electrice de JT în localitatea Crasna, zona stadion”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare ale proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, jud. Sălaj” componenta „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program normal Crasna” conform dispoziției de șantier nr. 1/07.03.2022

12.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și UAT COMUNA MESEȘENII DE JOS privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și UAT COMUNA VÂRȘOLȚ privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare

03.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Asociația Vânătorilor Meseș Zalău, gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna și Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Pentru completarea art.2 și modificarea art.5 al Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea devizului general actualizat, la obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

06.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE Pentru completarea art.2 și art.5 al Hotărării consiliului local Crasna nr.53/12.05.2022 privind aprobarea proiectului: „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Crasna în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

23.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării evenimentului Zilele Crasnei şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural Zilele Crasnei ce vor avea loc în perioada 3-4 septembrie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit formulată de Boga Tamas Laszlo și David Erzsebet Marta, având ca obiect un teren cu destinaţia de drum public

26.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.262/06.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

28.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2022, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2022 și aprobarea Programului pentru anul 2022 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică a Căminului Cultural din comuna Crasna”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între _________ și o locuință vacantă și încheierea de contract de închiriere

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

07.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului ”Ziua copiilor” în data de 11.06.2022.

05.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, nocturnă și peluză, situat în comuna Crasna, sat. Crasna nr.853, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei A la Contractual de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL aprobate prin anexa 2 la Hotărârea consiliului local nr.31/14.04.2022.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022

PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucăarilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

26.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

13.04.2022

PROIECT DE HOTARÂRE privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de  reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

BILANT CRASNA SERV PE 2021.pdf

BUGET CRASNA PREST.pdf

BUGET CRASNA SERV 2022.pdf

BUGET CRASNA SERV CONSTRUCT 2022.pdf

DELEGARE GESTIUNE CRASN SERV CONSTRUCT.pdf

DELEGARE GESTIUNE CRASNA PREST.pdf

DELEGARE GESTIUNE CRASNA SERV SRL.pdf

ORGANIGRAMA STAT DE FUNCTII CRASNA PREST.pdf

ORGANIGRAMA STAT DE FUNCTII CRASNA SERV CONSTRUCT SRL.pdf

ORGANIGRAMA STAT DE FUNCTII CRASNA SERV SRL.pdf

TARIFE CRASNA PREST.pdf

TARIFE CRASNA SERV CONSTRUCT.pdf

TARIFE CRASNA SERV.pdf

31.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la S.C. CRASNA PREST S.R.L

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV CONSTRUCT S.R.L

23.03.2022

R A P O R T privind dezvoltarea economică şi socială a comunei Crasna la sfârşitul anului 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.117/14.02.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.137/10.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 burse de merit, burse de studiu și burse sociale pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea amplasării unui număr de 6 stâlpi de beton de joasă tensiune

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

PROIECT DE HOTĂRÂREA probarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de reprofilare-decolmatare a cursului de apă v.Marin de pe teritoriul localității Crasna , comuna Crasna, jud. SĂLAJ

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren intravilan cu Obor și Clădire administrativă, situat în intravilanul localității Crasna

10.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021

04.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea alipirii unor imobile, situate în inravilanul localității Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014- 2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020.

04.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021

21.12.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2022-2023

08.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectului ”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Crasna, jud. Sălaj” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE CORT EVENIMENTE ”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

05.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ RETEHNOLOGIZARE ȘI EXTINDERE STAȚIE DE EPURARE IN LOCALITATEA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

01.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ CONSTRUIRE CINCI PODURI IN LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, JUD.SALAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE HUSENI-BIC SI RATIN-BIC IN COMUNA CRASNA, JUD.SALAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Crasna în Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct al Liceului Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

15.10.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.418/27.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE ULIȚE ÎN COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ””, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, județul Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Pod peste Valea Mortăuța, în localitatea Huseni, comuna Crasna județul Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MARIN COMUNA CRASNA, jud. SĂLAJ” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea devizului general actualizat pentru  ucrările rest de executat, la obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de reprofilare- decolmatare a cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2., în intravilanul localității Marin, comuna Crasna, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

17.09.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea și aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de mandat pentru administratorul S.C. CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

06.09.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

18.08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării evenimentului ”Festivalul prunelor” Ediția a V-a şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural ”Festivalul prunelor” Ediția a V-a în perioada 4-5 septembrie 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2021 și aprobarea Programului pentru anul 2021 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe

16.07.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2021, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

16.06.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.282/15.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Comunei Crasna, în condițiile legii, a imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică ”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul localităților Sânpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din județul Sălaj” , în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea reprezentantului expropriatorului (C.N.A.I.R.- S.A.- Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul Județean Sălaj de terecere a unui imobil din domeniul public al județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Reabilitare, modernizare și dotare Sală de Sport Comuna Crasna, sat. Crasn a nr.14, jud. Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

25.05.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea formei finale a criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Crasna și a Organigramei acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.51612 Crasna, nr. Cadastral 51612 , din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50469 Crasna, nr. Cadastral 50469 , din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50470 Crasna, nr. cadastral 50470 , din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 50468, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj

13.04.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului COMUNEI CRASNA în A.G.A. ADI ECODES privind majorarea tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018 prin ajustare și modificare structurală

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Statutului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

23.03.2021

R A P O R T privind dezvoltarea economică şi socială a comunei Crasna la sfârşitul anului 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea înființării, a regulamentului Serviciului de iluminat public din comuna Crasna și delegării gestiunii serviciului de iluminat public prin achiziţie publică de servicii

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară” Zona Metropolitană Zalău”, precum şi în Adunarea Generală a Asociaţiei

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNASERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ” MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL HUSENI”

19.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea Capitolului IX – Alte taxe si tarife speciale locale din HCL nr.65/15.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Crasna

25.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziţiei primarului nr.488/21.122020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crasna, judeţul Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2021-2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 50468, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de asociere intre Comuna Crasna, județul Sălaj și Asociația FK Kraszna – FK Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare către Compania de Apă Someș S.A.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 885 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53743 Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 1164 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53746 Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 1305 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53750 Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 668 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.51346 Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 604 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.51345 Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni


10.12.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înregistrarea Primăriei comunei Crasna în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței rezultat în urma Contractului de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2,nr.777/25.09.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – teren, înscris în CF nr.51230 al UAT Crasna, situat în extravilanul localității Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.952/a, jud. Sălaj


17.11.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Crasna


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” și pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “,,MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINCULTURAL HUSENI” și pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului ,,ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA CRASNA, jud. Sălaj” și pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ” MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL HUSENI”

10.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.354/24.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

24.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea de viramente de credite în bugetul local al Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna pentru perioada 2020-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind numirea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

18.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.288/16.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj

22.04.2020

RAPORT privind dezvoltarea economică şi socială a comunei Crasna la sfârşitul anului 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.213/19.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂREprivind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2021

PROIECT DE HOTĂRÂREprivind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza  administrativ teritorială a comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Crasna , Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin, Comuna Crasna

12.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”Crasna a bucătăriei Centrului de zi pentru copii Crasna pe durata derulării activității didactice

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

20.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11176/19.11.2019 Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2020-2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea cu un reprezentant al Consiliului local a Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.509/23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.510/24.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ..privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

ROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna.

INFORMARE Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 semestrul II

07.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.38/06.01.2020. Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2019

10.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11714/10.12.2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11715/10.12.2019. privind aprobarea casării de obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11716/10.12.2019. Privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată

21.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11130/18.11.2019 Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 11132/18.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unităților de învățământ  proprietate publică și privată a comunei Crasna, județul Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV S.R.L. asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.11.138/18.11.2019. privind închirierea, prin licitație publică, a unui imobil situat în extravilanul localității Crasna, județul Sălaj, formată din două terenuri extravilan înscrise în CF nr.50084 Crasna în suprafață de 7.034 mp și CF nr.50085 Crasna în suprafață de 6.966 mp și construcții extratabulare (platformă betonată în suprafață de 2.317,79 mp, clădire administrativă având Sc 72.18 mp/ Su 61,35 mp și hala de sortare având Sc 470 mp/Su 423 mp)

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

29.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.10281/21.10.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019 Consiliul local al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  transmiterea în folosință gratuită în favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.725, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 676 mp, situat în loc. Ratin, înscris în CF nr.53502 Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 10287/21.10.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

19.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.9061/16.09.2019. Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9062/16.09.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8169/19.08.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8114/19.08.2019. Privind aprobarea înfrăţirii comunei Crasna, județul Sălaj, cu orașul Csenger din Ungaria

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8113/19.08.2019. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8115/19.08.2019. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7464/22.07.2019. Privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna și administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7463/22.07.2019. privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

12.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7058/08.07.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7059/08.07.2019. Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru realizarea investiției ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna, comuna Crasna”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7060/08.07.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7061/08.07.2019. Privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7062/08.07.2019. Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.7238/15.07.2019. Privind aprobarea alocării unei sume pentru închiriere porturi populare la evenimentul cultural ”Zilele Au Gust la Marin”


14.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale acordate în 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art.11 alin.(1) din Anexa nr.1 al Hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.20/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2019, a Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind propunerea încadrării Drumului Comunal DC 80 în Drum Județean

22.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Crasna pentru perioada 2019-2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pe următoarele trei luni

18.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Filip Ioan din partea P.S.D.

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2020

21.03.2019

RAPORT privind dezvoltarea economică şi socială a comunei Crasna la sfârşitul anului 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Crasna, județul Sălaj

                        -Amenajament Pastoral-Studiu Agrochimic

 

21.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

PROIECT DE HOTARÂRE privind desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna pentru a reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Crasna – Meseşenii de Jos” județul Sălaj, precum şi pentru a face parte din Adunarea Generală și în Consiliul de Administraţie a Asociaţiei

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui teren în suprafaţă de 2 mp

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pe următoarele trei luni

 

23.01.2019

INFORMARE Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 semestrul II

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2019-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică


13.12.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.53/30.10.2018 cu privire la transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725

PROIECT DE HOTĂRÂRE atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 751 mp mp, situat în extravilanul localității Crasna

21.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PROIECT DE HOTĂRÂRE Cu privire la transmiterea în folosință gratuită al unor bunuri către SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pe urm[toarele trei luni

25.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  transmiterea în folosință gratuită în  favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare   

19.09.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.40/21.09.2018 aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea anexei Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.34/31.07.2018 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Huseni, Comuna Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea acordării beneficiilor sociale prin ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin, Comuna Crasna

21.08.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei”

INFORMARE Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 semestrul I

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind viramente de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2018

31.07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului administratorului S.C.CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural, în cadrul Zilelor Crasnei ce vor avea loc în perioada 31 august-2 septembrie 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea unei sume pentru închiriere porturi populare la evenimentul cultural ”Zilele Au Gust la Marin”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ” Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.

21.06.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

29.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind implementarea proiectului „Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

24.04.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea decontrii unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2019

20.03.2018

Raportul primarului cu privire la dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Crasna la  sfârşitul  anului  2017

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.183/07.03.2018 privind viramente de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2018.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2018

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2018, a Comunei Crasna

Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care ține Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale.

15.02.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în proprietatea Comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

30.01.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind ințiințarea unui punct de lucru pentru SC CRSANA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui teren în suprafaţă de 15 mp

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria
Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii
al Serviciului Public de Asistenţă Socială

08.01.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2018-2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2018

21.12.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea viramentelor de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.661/06.12.2017.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii
ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ” MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL HUSENI”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA și plății unui comision de garantare

Sedinta 28.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77. din data de 24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului comunei Crasna în A.G.A. ADI „ECODES Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de Atribuire

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


 

PROIECT DE HOTARARE aprobare indicatori tehnico economici proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PROIECT DE HOTARARE asigurare finantare proiect GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului nr.574/26.09.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea participării comunei Crasna la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în vederea
achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Crasna.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE prvind implementarea proiectului „Infiintare centru multifunctional in localitatea Crasna, jud. Salaj”.pdf