Responsive Menu
Add more content here...

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr.115. Din data de 22.12.2021. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.116. Din data de 22.12.2021. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.117. Din data de 22.12.2021. Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2022-2023


HOTĂRÂREA Nr.107.Din data de 15.12.2021.privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.108.Din data de 15.12.2021. Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.109.Din data de 15.12.2021.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.517/08.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.110.Din data de 15.12.2021.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.111.Din data de 15.12.2021.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.112.Din data de 15.12.2021.aprobarea Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței rezultat în urma Contractului de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018

HOTĂRÂREA Nr.114.Din data de 15.12.2021.privind aprobarea subvenționarii – ca formă de sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a structurii sportive – Asociatia Clubul Sportiv F.K. KRASZNA-F.K. CRASNA


HOTĂRÂREA nr.102 din 25 noiembrie 2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectului ”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Crasna, jud. Sălaj” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

HOTĂRÂREA NR. 103. Din data de 25.11.2021 privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE CORT EVENIMENTE”

HOTĂRÂREA Nr.104.Din data de 25.11.2021.Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.105.Din data de 25.11.2021. privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.106.Din data de 25.11.2021. privind aprobarea achiziţionării prin procedura achizitiei directe, a unui mijloc de transport de tip autoutilitar


HOTĂRÂREA Nr.100.Din data de 08.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții ”RETEHNOLOGIZARE ȘI EXTINDERE STAȚIE DE EPURARE IN LOCALITATEA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.101.Din data de 08.11.2021 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021


HOTĂRÂREA Nr.96.Din data de 03.11.2021.privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ CONSTRUIRE CINCI PODURI IN LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, JUD.SALAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.97.Din data de 03.11.2021.privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE HUSENI-BIC SI RATIN-BIC IN COMUNA CRASNA, JUD.SALAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.98.Din data de 03.11.2021.privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Crasna în Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct al Liceului Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.99.Din data de 03.11.2021.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare


HOTĂRÂREA Nr.81.Din data de 20.10.2021.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.418/27.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.82.Din data de 20.10.2021.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.83.Din data de 20.10.2021.privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.84.Din data de 20.10.2021. privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.85.Din data de 20.10.2021.privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE ULIȚE ÎN COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ””, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.86.Din data de 20.10.2021.privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, județul Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.87.Din data de 20.10.2021.privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Pod peste Valea Mortăuța, în localitatea Huseni, comuna Crasna județul Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.88.Din data de 20.10.2021.privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MARIN COMUNA CRASNA, jud. SĂLAJ” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.89.Din data de 20.10.2021.Privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat, și indicatorii tehnico-economici actualizați la obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREANr.90.Din data de 20.10.2021.Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de reprofilare- decolmatare a cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2., în intravilanul localității Marin, comuna Crasna, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.91.Din data de 20.10.2021.privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.92.Din data de 20.10.2021.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

HOTĂRÂREA Nr.93.Din data de 20.10.2021.privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.94.Din data de 20.10.2021.privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES să exprime un vot referitor la actualizarea tarifelor ca efect al modificării structurii costurilor, în cadrul Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018

HOTĂRÂREA Nr.95.Din data de 20.10.2021.privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Extindere rețea apă potabilă și extindere retea canalizare cu racorduri menajere in comuna Crasna” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”


HOTĂRÂREA Nr.71. Din data de 23.09.2021. Privind modificarea și aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREANr.72.Din data de 23.09.2021.privind aprobarea prelungirii contractului de mandat pentru administratorul S.C. CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.73.Din data de 23.09.2021.Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.74.Din data de 23.09.2021.Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces și a listei cu solicitanții care nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL

HOTĂRÂREA Nr.75.Din data de 23.09.2021.Privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L

HOTĂRÂREA Nr.76.Din data de 23.09.2021.privind completarea Comisiei pentru dezvoltarea economică şi socială, amenajarea teritoriului şi urbanism

HOTĂRÂREA Nr.77.Din data de 23.09.2021.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA nr.78 din 23 septembrie 2021 privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 septembrie 2021 privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

HOTĂRÂREA nr. 80 din 23 septembrie 2021 privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice


HOTĂRÂREA nr.69. Din data de 09.09.2021.privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna


HOTĂRÂREA Nr.64.Din data de 24.08.2021.Privind aprobarea organizării evenimentului ”Festivalul prunelor” Ediția a V-a şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

HOTĂRÂREA Nr.65. Din data de 24.08.2021. privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural ”Festivalul prunelor” Ediția a V-a în perioada 4-5 septembrie 2021

HOTĂRÂREA Nr.66. Din data de 24.08.2021. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.67. Din data de 24.08.2021. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2021 și aprobarea Programului pentru anul 2021 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret

HOTĂRÂREANr.68. Din data de 24.08.2021. privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe


HOTĂRÂREA Nr.60.Din data de 22.07.2021.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.61.Din data de 22.07.2021.Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2021, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.62.Din data de 22.07.2021.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

HOTĂRÂREA Nr.63.Din data de 22.07.2021.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.324/19.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR.50.Din data de 22.06.2021.Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.282/15.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR.51.Din data de 22.06.2021.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.52.Din data de 22.06.2021.privind trecerea din domeniul public al Comunei Crasna, în condițiile legii, a imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică ”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul localităților Sânpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din județul Sălaj” , în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea reprezentantului expropriatorului (C.N.A.I.R.- S.A.- Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.)

HOTĂRÂREA Nr.53.Din data de 22.06.2021. privind solicitarea către Consiliul Județean Sălaj de terecere a unui imobil din domeniul public al județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.54.Din data de 22.06.2021.privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Reabilitare, modernizare și dotare Sală de Sport Comuna Crasna, sat. Crasn a nr.14, jud. Sălaj”

HOTĂRÂREA NR.55.Din data de 22.06.2021.privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.56.Din data de 22.06.2021. Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.57.Din data de 22.06.2021.Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico – socială a comunei Crasna,judeţul Sălaj, 2021-2027

HOTĂRÂREA Nr.58.Din data de 22.06.2021.Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50084 Crasna, nr. Cadastral 50084, din Primăria comunei Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

HOTĂRÂREA nr. 59 din 22. iunie 2021 pentru aprobarea modificării anexei Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.40 din data de 19.04.2021 privind participarea la Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ

 


HOTĂRÂREA Nr.41.Din data de 31.05.2021.pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.42.Din data de 31.05.2021.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.43.Din data de 31.05.2021.privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”

HOTĂRÂREA Nr.44.Din data de 31.05.2021.privind aprobarea formei finale a criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.45. Din data de 31.05.2021. privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Crasna și a Organigramei acestuia

HOTĂRÂREA Nr.46.Din data de 31.05.2021.Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.51612 Crasna, nr. Cadastral 51612 , din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

HOTĂRÂREA Nr.47.Din data de 31.05.2021.Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50469 Crasna, nr. Cadastral 50469 , din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

HOTĂRÂREA Nr.48.Din data de 31.05.2021. Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50470 Crasna, nr. Cadastral 50470 , din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

HOTĂRÂREA Nr.49.Din data de 31.05.2021.privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 50468, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj


HOTĂRÂREA Nr.31.Din data de 19.04.2021.Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.32.Din data de 19.04.2021.Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020

HOTĂRÂREA Nr.33.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.34.Din data de 19.04.2021.privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.35.Din data de 19.04.2021.privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate  cestora, amenzilor pentru anul fiscal 2022

HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 19.04.2021.privind mandatarea primarului COMUNEI CRASNA în A.G.A. ADI ECODES privind majorarea tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018 prin ajustare și modificare structurală

HOTĂRÂREA Nr.37.Din data de 19.04.2021. Privind aprobarea Statutului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 19.04.2021. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

HOTĂRÂREA Nr.39.Din data de 19.04.2021. pentru modificarea Anexei nr.4 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.70/16.09.2010 privind aprobarea formei gestiunii delegate a unor servicii de utilităţi publice, a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilităţi publice, respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL în conditiile art. 311 din Legea 51/2006

HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 APRILIE 2021 privind participarea la Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ


HOTĂRÂREA Nr.23.Din data de 29.03.2021.privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREa Nr.24.Din data de 29.03.2021.privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA  Nr.25.Din data de 29.03.2021.Privind aprobarea înființării, a regulamentului Serviciului de iluminat public din comuna Crasna și delegării gestiunii serviciului de iluminat public prin achiziţie publică de servicii

HOTĂRÂREA Nr.26.Din data de 29.03.2021.privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară” Zona Metropolitană Zalău”, precum şi în Adunarea Generală a Asociaţiei

HOTĂRÂREA Nr.27.Din data de 29.03.2021.Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 29.03.2021.Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNASERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.29.Din data de 29.03.2021.privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ” MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL HUSENI”

HOTĂRÂREA Nr.30. Din data de 29.03.2021 .privind aprobarea schimbării temporare a destinației unui imobil în centru de vaccinare,pe perioada derulării campaniei de vaccinare împotriva COVID 19


HOTĂRÂREA NR.18.Din data de 26.02.2021.privind completarea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism

HOTĂRÂREA Nr.19.Din data de 26.02.2021.Privind completarea Capitolului IX – Alte taxe si tarife speciale locale din HCL nr.65/15.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.20.Din data de 26.02.2021.privind propunerea criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.21.Din data de 26.02.2021.Privind aprobarea documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 26.02.2021. privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Crasna


HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 25.01.2021. privind validarea Dispoziţiei primarului nr.488/21.122020 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 25.01.2021. privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crasna, judeţul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna.

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2021

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 25.01.2021. privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2021-2022

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 25.01.2021. privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 50468, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 25.01.2021. privind aprobarea încheierii contractului de asociere intre Comuna Crasna, județul Sălaj și Asociația FK Kraszna – FK Crasna

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 25.01.2021. privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare către Compania de Apă Someș S.A.

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 885 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53743 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.13. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 1164 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53746 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 1305 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53750 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.15. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 668 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.51346 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 25.01.2021. privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 604 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.51345 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 25.01.2021. privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni

Comuna Crasna
Skip to content