Responsive Menu
Add more content here...

HOTĂRÂREA Nr.1.Din data de 04.01.2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.2.Din data de 04.01.2019.Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018


HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 29.01.2019 Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 29.01.2019 Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul școlar 2019-2020

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 29.01.2019 Privind stabilirea slaraiilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și serviciile publice din subordinea consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 29.01.2019 Privind aprobarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 29.01.2019 Privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Servicului Public de Asistență Socială

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 29.01.2019 Privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică


HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 26.02.2019. privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

HOTARÂREA Nr.10.Din data de 26.02.2019.privind desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna pentru a reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Crasna – Meseşenii de Jos” județul Sălaj, precum şi pentru a face parte din Adunarea Generală și în Consiliul de Administraţie a Asociaţiei

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 26.02.2019. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


HOTĂRÂREA NR.12

HOTĂRÂREA NR.13

HOTĂRÂREA NR.14

       ANEXA LA HOT.NR.14

HOTĂRÂREA NR.15


HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 25.04.2019. Privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 25.04.2019. privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Filip Ioan din partea P.S.D.

HOTĂRÂREA Nr.18.Din data de 25.04.2019.Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.19.Din data de 25.04.2019. privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2020


HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 28.05.2019. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 28.05.2019. privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 28.05.2019. privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Crasna pentru perioada 2019-2024

HOTĂRÂREA Nr.23. Din data de 28.05.2019. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.24. Din data de 28.05.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.25. Din data de 28.05.2019. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.26.Din data de 28.05.2019. Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru realizarea investiției ”Modernizare corp A Liceul Tehnologic Cserey-Goga”

HOTĂRÂREA Nr.27. Din data de 20 iunie 2019. privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 20 iunie 2019. privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2019

HOTĂRÂREA Nr.29.Din data de 20 iunie 2019. privind aprobarea modificării art.11 alin.(1) din Anexa nr.1 al Hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.20/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.30.Din data de 20 iunie 2019. privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2019, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.31.Din data de 20 iunie 2019. privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.32. Din data de 20 iunie 2019. Privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.33. Din data de 20 iunie 2019. Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA NR.34. Din data de 20 iunie 2019.Privind propunerea încadrării Drumului Comunal DC 80 în Drum Județean

HOTĂRÂREA Nr.35. Din data de 20 iunie 2019. Privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 20 iunie 2019. Privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniței cu program normal din loc. Crasna, comuna Crasna, jud. Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 20 iunie 2019. Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea amplasării unui stâlp tip SC 15014

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 18.07.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.39.Din data de 18.07.2019. Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru realizarea investiției ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna, comuna Crasna”

HOTĂRÂREA Nr.40. Din data de 18.07.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.41.Din data de 18.07.2019. Privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

HOTĂRÂREA Nr.42. Din data de 18.07.2019. Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.43. Din data de 18.07.2019. Privind aprobarea alocării unei sume pentru închiriere porturi populare la evenimentul cultural ”Zilele Au Gust la Marin”

HOTĂRÂREA Nr.44. Din data de 26.07.2019. Privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna și administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.45. Din data de 26.07.2019. privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.46 Din data de 27.08.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.47.Din data de 27.08.2019.Privind aprobarea înfrăţirii comunei Crasna, județul Sălaj,cu orașul Csenger din Ungaria

HOTĂRÂREA Nr.48. din data de 27.08.2019.Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.49.Din data de 27.08.2019. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local

HOTĂRÂREA Nr.50. Din data de 24.09.2019. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.51. Din data de 24.09.2019. Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.52. Din data de 24.09.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare


HOTĂRÂREA Nr.53. Din data de 29.10.2019. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.54. Din data de 29.10.2019. privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.725, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.55. Din data de 29.10.2019. Privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 676 mp, situat în loc. Ratin, înscris în CF nr.53502 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.56. Din data de 29.10.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.57. Din data de 29.10.2019. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna


HOTĂRÂREA Nr.58. Din data de 26.11.2019 Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

HOTĂRÂREA Nr.59. Din data de 26.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.60. Din data de 26.11.2019. privind darea în administrare a bunurilor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ, proprietate publică și privată a comunei Crasna, județul Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.61. Din data de 26.11.2019. privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV S.R.L. asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare

HOTĂRÂREA Nr.62. Din data de 26.11.2019. privind închirierea, prin licitație publică, a unui imobil situat în extravilanul localității Crasna, județul Sălaj, formată din două terenuri extravilan înscrise în CF nr.50084 Crasna în suprafață de 7.034 mp și CF nr.50085 Crasna în suprafață de 6.966 mp și construcții extratabulare (platformă betonată în suprafață de 2.317,79 mp, clădire administrativă având Sc 72.18 mp/ Su 61,35 mp și hala de sortare având Sc 470 mp/Su 423 mp)

HOTĂRÂREA Nr.63. Din data de 26.11.2019. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.64. Din data de 26.11.2019. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local


HOTĂRÂREA Nr.65. Din data de 17.12.2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.66. Din data de 17.12.2019. privind aprobarea casării de obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.67. Din data de 17.12.2019. Privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată

Comuna Crasna
Skip to content