Responsive Menu
Add more content here...

01.2016

HOTĂRÂREA Nr.1.
Din data de 08.01.2016.
Privind aprobarea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 08.01.2016. privind rectificarea art.1, nr.crt.1, col.3 al HCL nr.130/15.12.2015 privind aprobarea documentaţii tehnico – economice pentru lucrări de investiţii de interes local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.3.Din data de 26.01.2016. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2015 prin Dispoziţia primarului nr.829/22.12.2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 26.01.2016. Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2015 prin Dispoziţia primarului nr.842/28.12.2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.5.Din data de 26.01.2016.Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2015 prin Dispoziţia primarului nr.843/29.12.2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.6.Din data de 26.01.2016.Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2016-2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.7.Din data de 26.01.2016.privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2016.pdf

HOTARAREA Nr.8.Din data de 26.01.2016.privind modificarea art.1, nr.crt.1, col.3 al HCL nr.101/29.10.2015 privind aprobarea documentaţie tehnico – economică pentru lucrări de investiţii de interes local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.9.Din data de 26.01.2016.Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala de Întreținerea și Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A.pdf

HOTĂRÂREA Nr.10.Din data de 26.01.2016.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.11.Din data de 26.01.2016.Pentru completarea Hotărârii nr.64 din data de 24.07.2012 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară.pdf

HOTĂRÂREA Nr.12.Din data de 26.01.2016. privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale.pdf

02.2016

HOTĂRÂREA Nr.13.Din data de 02.02.2016. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.14.Din data de 02.02.2016. privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale.pdf

HOTĂRÂREA Nr.15.Din data de 02.02.2016. Cu privire la transmiterea în folosință gratuită al unor bunuri către SC PAVAJE CRASNA SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 02.02.2016. Cu privire la transmiterea în folosință gratuită al unor bunuri către SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 02.02.2016. Cu privire la actualizarea valorii unui imobil și transmiterea în folosință gratuită al unor bunuri către Spitalul de boli cronice Crasna.pdf

H O T Ă R Â R E A Nr. 18. Din data de 02.02.2016. privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 02.02.2016. privind aderarea Comunei Crasna la Societatea Națională de Crucea Roșie din România Filiala Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA NR.20. Din data de 02.02.2016. privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică.pdf

HOTĂRÂREA Nr.21.Din data de 02.02.2016. privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.22.Din data de 02.02.2016.Privind aprobarea unei sume pentru Parohia Reformată Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.23.Din data de 23.02.2016.Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea realizării lucrării „Extindere LEA 0,4 kV Crasna”.pdf

HOTARÂREA Nr.24.Din data de 23.02.2016.Privind aprobarea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Volunat pentru Situații de Urgență.pdf

HOTĂRÂREA Nr.25.Din data de 23.02.2016.privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.26.Din data de 23.02.2016.privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.27. din data de 23. februarie.2016.privind completrea Hotărârii consiliului local nr.123/24.11.2015 privind implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură educațională și socială”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.28.Din data de 23.02.2016.Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici al investiţiei ”Modernizare drumuri agricole în comuna Crasna, jud. Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.29 din data de 23.02.2016. privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri agricole în comuna Crasna, jud. Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA nr. 30 din 23 februarie 2016.privind completarea Hotărârii consiliului local nr.124/24.11.2015 privind implementarea proiectului “Modernizare ulițe în comuna Crasna, judetul Salaj” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură rutieră de interes local”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.31.Din data de 23.02.2016. privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2015.pdf

HOTĂRÂREA Nr.32.Din data de 23.02.2016.privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar.pdf

HOTĂRÂREA Nr.33.Din data de 23.02.2016.privind alocarea sumei de 1500 lei pentru editarea cărţii „Harul lui Dumnezeu să fie cu noi” – autor Teodor Șandor.pdf

03.2016

HOTĂRÂREA Nr.34. Din data de 16.03.2016. privind aprobarea de modificări tehnice la proiectul „Amenajarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor în comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.35.Din data de 16.03.2016. privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 16.03.2016. privind modificarea Hotărârii consiliului local Crasna nr.104/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 16.03.2016. Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui teren în suprafaţă de 30 mp.pdf

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 16.03.2016. privind aprobarea programului de măsuri
pentru igienizarea comunei şi a cursurilor de apă din comuna Crasna.pdf

04.2016

HOTĂRÂREA Nr.41. Din data de 14.04.2016. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA.pdf

HOTĂRÂREA Nr.42.Din data de 14.04.2016.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.43.Din data de 14.04.2016.privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC PAVAJE CRASNA SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.44.Din data de 14.04.2016.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.45.Din data de 14.04.2016.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli pentru sprijinirea participării elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna la competiții sportive.pdf

HOTĂRÂREA Nr.46.Din data de 14.04.2016.privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în comuna Crasna, judeţul Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.47.Din data de 14.04.2016.privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii
ale Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.48.Din data de 14.04.2016.privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.49.Din data de 14.04.2016.Privind aprobarea modificării planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.50.Din data de 14.04.2016.Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea realizării lucrării „Extindere LEA 0,4 kV Crasna”.pdf

05.2016

HOTĂRÂREA Nr.51.Din data de 18.05.2016.privind aprobarea de modificări tehnice la proiectul „Amenajarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor în comuna Crasna, județul Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.52. Din data de 18.05.2016. privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și  a regulamentului de ordine interioară a serviciului social  ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”  din localitatea Crasna, Comuna Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.53.Din data de 18.05.2016.privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului de ordine interioară al ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Huseni, Comuna Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.54.Din data de 18.05.2016. privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului de ordine interioară al Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Marin, Comuna Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.55.Din data de 18.05.2016.privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului de ordine interioară al ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Ratin, Comuna Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.56. Din data de 18.05.2016.privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.pdf

06.2016

HOTĂRÂREA nr. 68 din 22.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA nr. 69 din 22.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA nr. 70 din 22.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA nr. 71 din 22.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf

HOTĂRÂREA nr. 72 din 22.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA nr.73 din 22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Crasna.pdf

07.2016

HOTĂRÂREA Nr.74.Din data de 05.07.2016.privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.75.Din data de 05.07.2016.Privind aprobarea Statului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.76.Din data de 05.07.2016.Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.77.Din data de 05.07.2016.Privind aprobarea regulamentului de ordine interioară.pdf

HOTĂRÂREA Nr.78.Din data de 05.07.2016.Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.79.Din data de 05.07.2016.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.80.Din data de 05.07.2016.Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.81.Din data de 05.07.2016.Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.82.Din data de 05.07.2016.Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.pdf

HOTĂRÂREA Nr.83.Din data de 05.07.2016.privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului ,,Amenajarea infrastructurii de protecţie împotriva inundaţiilor în comuna Crasna, judeţul Sălaj,, pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.pdf

HOTĂRÂREA Nr.84.Din data de 05.07.2016.Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui teren în suprafaţă de 2 mp.pdf

HOTĂRÂREA Nr.85.Din data de 05.07.2016.privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare şi dezvoltarea serviciilor sociale şi culturale în comuna Crasna judeţul Sălaj” pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR.pdf

HOTĂRÂREA Nr.86.Din data de 05.07.2016.Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în vederea participării la alegerea delegatului sătesc al localității componente al Comunei Crasna- satul Huseni.pdf

HOTĂRÂREA Nr.87.Din data de 05.07.2016.privind aprobare dezmembrare imobil înscris în UAT Crasna având numărul top. nr.50246.pdf

HOTĂRÂREA Nr.88.Din data de 05.07.2016.privind aprobare dezmembrare imobil înscris în UAT Crasna având numărul top. nr.50554.pdf

HOTĂRÂREA Nr.89. din data de 05. iulie. 2016. privind modificarea hotărârii consiliului local nr.123/24.11.2015 privind implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură educațională și socială”.pdf

08.2016

HOTĂRÂREA Nr.90.Din data de 11.08.2016.Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016 prin Dispoziţia primarului nr.304/14.07.2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.91.Din data de 11.08.2016.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.92.Din data de 11.08.2016.Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.93.Din data de 11.08.2016.Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL.pdf

HOTĂRÂREA Nr.97.Din data de 11.08.2016.Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.98.Din data de 11.08.2016.Privind desemnarea persoanei pentru gestionarea activităților de ecarisare a teritoriului.pdf

HOTĂRÂREA Nr.99.Din data de 11.08.2016.Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL a Listei solicitanţilor care nu au acces la locuinţă A.N.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.100.Din data de 11.08.2016.Privind aprobarea completării LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI A.N.L.pdf

HOTĂRÂREA Nr.102.Din data de 11.08.2016.Privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi.pdf

HOTĂRÂREA Nr.104.Din data de 11.08.2016.Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).pdf

HOTĂRÂREA Nr.105.Din data de 11.08.2016.Privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.106.Din data de 11.08.2016.Privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. “PAVAJE CRASNA ” S.R.L.pdf

09.2016

HOTĂRÂREA Nr.108.Din data de 13.09.2016.Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016 prin Dispoziţia primarului nr.349/24.08.2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.109.Din data de 13.09.2016.Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016 prin Dispoziţia primarului nr.374/06.09.2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.110.Din data de 13.09.2016.Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA NR.111.Din data de 13.09.2016.Privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea realizării lucrării „ Descentralizare RED- Injecție de putere Marin, jud. Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.112.Din data de 13.09.2016.Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.pdf

HOTĂRÂREA Nr.113.Din data de 13.09.2016.Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017.pdf

HOTĂRÂREA Nr.114.Din data de 13.09.2016.Privind aprobarea completării anexei la hotărârea consiliului local nr.104 din data de 11.08.2016 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).pdf

HOTĂRÂREA Nr.115.Din data de 13.09.2016.privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.116.Din data de 13.09.2016.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.pdf

10.2016

HOTĂRÂREA Nr.121.Din data de 25.10.2016.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.122.Din data de 25.10.2016.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.123.Din data 25.10.2016.Privind aprobarea proiectului „Utilizarea energiei alternative la Spitalul de boli cronice Crasna” şi contractarea finanţării programului.pdf

HOTĂRÂREA Nr.124.Din data de 25.10.2016.Privind actualizarea Comisiei locale de ordine publică.pdf

HOTĂRÂREA Nr.125.Din data de 25.10.2016.Privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.126.Din data de 25.10.2016.Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr. 127 din data de 25.10.2016. privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.124/24.11.2015 privind implementarea proiectului “Modernizare ulițe în comuna Crasna, judetul Salaj” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură rutieră de interes local”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.128 din data de 25.10.2016. Privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.29 din data de 23.02.2016. privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri agricole în comuna Crasna, jud. Sălaj”.pdf

HOTĂRÂREA Nr.129.Din data de 25.10.2016. Privind numire responsabil cu accesul la informaţii de interes public.pdf

HOTĂRÂREA Nr.130.Din data de 25.10.2016. Cu privire la transmiterea în folosință gratuită al unui autobuz către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna.pdf

11.2016

HOTĂRÂREA Nr.131.Din data de 24.11.2016. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.132.Din data de 24.11.2016.privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.133.Din data de 24.11.2016.privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L..pdf

HOTĂRÂREA Nr.134.Din data de 24.11.2016. Privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activități non profit de interes local.pdf

HOTĂRÂREA Nr.135. Din data de 24.11.2016. Privind aprobarea încheierii unui contract de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică.pdf

HOTĂRÂREA Nr.136.Din data de 24.11.2016. privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Kovacs Varvara şi Kovacs Levente-Csaba a suprafeţei de 250 mp teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.1454, jud. Sălaj.pdf

HOTĂRÂREA Nr.140.Din data de 24.11.2016. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local.pdf

12.2016

HOTĂRÂREA Nr.141. Din data de 13.12.2016.
Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016 prin Dispoziţia primarului nr.604/06.12.2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.142.Din data de 13.12.2016.
Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nr.143.Din data de 13.12.2016.
privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.144. Din data de 13.12.2016.
Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de boli
cronice Crasna.pdf

HOTĂRÂREA Nr.145.Din data de 22.12.2016.Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.pdf

HOTĂRÂREA Nr.146. Din data de 22.12.2016. privind reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale Comuna Crasna, însușite prin hotărâri ale consiliului local Crasna, județul Sălaj.pdf

Comuna Crasna
Skip to content