Responsive Menu
Add more content here...

R E G U L A M E N T
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI CRASNA

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 1. Primăria comunei Crasna, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor
Constituţiei României, a Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, celorlalte legi
şi acte normative în vigoare, armonizate cu legislaţia europeană, cu organigrama, stat de funcţii,
atribuţii specifice şi aparat propriu de specialitate.
Art. 2. Primarul, Viceprimarul şi Secretarul comunei Crasna, împreună cu aparatul propriu de
specialitate al primarului constituie, în condiţiile legii, Primăria comunei Crasna, o structura
funcţională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al
comunei Crasna şi Dispoziţiile Primarului, privind dezvoltarea durabilă, armonioasă şi spaţial
echilibrată al comunei Crasna, precum şi soluţionarea problemelor curente ale comunităţii şi fiecărui
cetăţean.
Art. 3. În relaţiile dintre Consiliul Local al comunei Crasna, ca autoritate deliberativă şi
Primar, ca autoritate executivă, nu există relaţii de subordonare.
Art. 4. Consiliul Local al comunei Crasna este organizată şi funcţionează în conformitate cu
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 673/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. Primarul comunei Crasna este şeful administraţiei publice şi al aparatului propriu de
specialitate pe care îl organizează, conduce şi controlează, conform atribuţiilor prevăzute în art. 68
din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare:
 Răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale în condiţiile legii şi reprezintă
comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice, precum şi în
justiţie;
 În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţiile care devin executorii, după ce au
fost aduse la cunoştinţă publică, după caz;
 Cu respectarea Organigramei aprobate de către Consiliului Local, pentru buna funcţionare a
instituţiei, Primarul aprobă constituirea de colective de lucru, în funcţie de necesităţi;
 Primarul răspunde, în condiţiile Legii nr. 481/2004 şi celorlalte acte normative în vigoare, de
organizarea, conducerea şi coordonarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
Art. 6. Viceprimarul exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de Primar, prin dispoziţie, conform
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.7. Administratorul public, este subordonat primarului și exercită atribuțiile stabilite de
primar în fișa postului și în contractul de management.
Intern
3
Art. 8.(1) Secretarul comunei Crasna este funcţionar public de conducere, care îndeplineşte,
în condiţiile legii, atribuţiile prevăzute la art.117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;
b) participă la ședințele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar,
precum și între aceștia și prefect;
d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;
e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a
actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public, cu modificările și completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat,
comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează
hotărârile consiliului local;
g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;
(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcinile date de
Consiliul Local sau de către Primarul comunei Crasna.
Art. 9. Raporturile juridice şi normele de conduită profesională dintre funcţionarii publici şi
angajaţii cu contract individual cu Primăria comunei Crasna sunt reglementate de Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor
publici, Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţile publice, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, H.G. 611/2008 privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Art.10. Principiile generale care reglementează conduita profesională a funcționarilor publici
şi angajaţilor cu Contract individual din cadrul Primăriei comunei Crasna sunt următoarele:
 Supremaţia Constituţiei României şi a legilor şi normativelor în vigoare, armonizate cu
legislaţia europeană, în exercitarea dreptului şi capacităţii efective de a soluţiona şi gestiona,
în numele şi interesul colectivităţii locale, în condiţii de transparenţă decizională, problemele
comunităţii şi ale cetăţenilor;
 Profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
 Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor;
 Imparţialitatea şi independenţa faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură;
 Transparenţa şi deschiderea către problemele cetăţenilor.
Art. 11 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în
beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în
scopul realizării competenţelor instituţiei publice.
(2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a cîştiga şi
a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi
instituţiilor publice.
Art. 12 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei
comunei Crasna, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis:
 Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea Primăriei
comunei Crasna şi cu politicile şi strategiile acesteia;
 Să facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
Primăria comunei Crasna are calitatea de parte;
Intern
4
 Să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de
lege;
 Să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă aceasta
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau
drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau
juridice.
Art. 13 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a
respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea
intereselor Primăriei comunei Crasna.
(2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se
lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii
publici trebuie să aiba o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de
păreri.
Art. 14. În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
 Să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 Să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 Să afişeze, în cadrul Primăriei, însemne cu sigla sau denumirea partidelor politice, ori a
candidaţilor acestora.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI PRINCIPALELE TIPURI DE RELAŢII
FUNCŢIONALE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI CRASNA.

Art.15.Structura organizatorică a Primăriei comunei Crasna este în conformitate cu Hotărârea
Consiliului Local privind organigrama, numărul de posturi şi statul de funcţii.
Art.16. Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă
astfel:
A. Relaţii de autoritate ierarhice:
o Subordonarea Viceprimarului faţă de primar
o Subordonarea şefilor de serviciu şi birouri din aparatul propriu, precum şi șefilor serviciilor
descentralizate faţă de Primar şi după caz, faţă de Viceprimar sau faţă de Secretarul comunei Crasna,
în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor Primarului şi a structurii
organizatorice;
o Subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful de serviciu sau şeful de birou, după caz;
B. Relaţii de autoritate funcţionale:
Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei comunei Crasna cu
serviciile şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local, în conformitate cu obiectul de
activitate, atribuţiile specifice sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului şi în limitele
legii;
C. Relaţii de cooperare:
– Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei sau între acestea şi
compartimentele corespondente din cadrul serviciilor descentralizate sau instituţiilor subordonate
Consiliului Local;
– Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei şi compartimente
similare din alte structuri ale administraţiei centrale sau locale, O.N.G.-uri, etc. din ţară sau
străinătate. Relaţiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor
compartimentelor sau mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului Local sau dispoziţia Primarului;
D. Relaţii de reprezentare:
În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat, prin dispoziţie, de primarul comunei
Crasna, viceprimarul sau personalul din structura organizatorică reprezintă Primăria în raporturile cu
alte structuri ale administraţiei centrale şi locale, O.N.G.-uri, etc., din ţară şi străinătate;
Intern
5
E. Relaţii de inspecţie şi control:
Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control, compartimentele sau
personalul mandatat prin dispoziţia Primarului, cu persoanele fizice sau juridice care desfăşoară
activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte
normative în vigoare;

CAPITOLUL III
PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTELOR CE FAC PARTE DIN
APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CRASNA

Art.17.COMPARTIMENTUL BUGET – CONTABILITATE
Personalul din cadrul acestui compartiment îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. întocmeste documentaţia pentru alimentarea contului de disponibil, deschiderile de credite pe baza
bugetului de venituri şi cheltuieli, dispoziţii bugetare ;
b. Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a controlului financiar
preventiv.
c. verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor conform
documentelor prezentate la viza controlului financiar preventiv ;
d. Primeşte de la compartimentele de resort toate actele în baza cărora se solicită efectuarea plăţilor
(facturi, situaţii de lucrări), vizate de compartimente pentru realitate, necesitate şi legalitate, aprobate
de ordonatorul de credite şi însoţite de toate anexele necesare efectuării controlului financiar
preventiv;
e. Verifică preţurile din toate situaţiile de lucrări, precum şi documentele propuse spre decontare;
f. verifică toate documentele justificative anexate registrului de casă ;
g. întocmeste lunar pe bază de înregistrare cronologica a tuturor operaţiunilor balanţa de verificare ;
h. verifică şi analizează exactitatea soldurilor debitoare şi creditoare din balanţa de verificare;
i. conduce evidenţa contabilă privind gestionarea valorilor materiale, a obiectelor de inventar şi
mijloacelor fixe;
j. Participă la recepţia obiectivelor de investiţii şi asigură înregistrarea în contabilitate a mijloacelor
fixe recepţionate;
k. întocmeşte lunar balanţe analitice pentru conturile mai sus menţionate pe baza documentelor
prezentate : note de recepţie, bonuri de consum, bonuri de transfer;
l. organizează efectuarea operaţiunilor de inventariere anuală a valorilor materiale şi băneşti,
efectuează verificarea rezultatelor inventarierii, face propuneri pentru recuperarea pagubelor
constatate, întocmeşte formele legale privind casarea bunurilor din patrimoniul institutiei;
m. întocmeşte statele de funcţii pentru demnitari, funcţionarii publici, personal contractual din
instituţie;
n. întocmeşte statele de plată pentru demnitari şi pentru personalul de conducere şi de execuţie din
cadrul institutiei;
o. întocmeste lunar statele de plata pentru persoanele angajate pe durată determinată conform Legii
76;
p. depune lunar la A.J.O.F.M. situaţiile privind numarul persoanelor incadrate potrivit Legii 76/2002
si solicita sumele necesare pentru plata acestora din subvenţii de la fondul de somaj;
q. întocmeşte, pe baza pontajelor de la Asistenţa Socială, statele de plată pentru asistenţii personali
pentru adulţii şi copiii cu handicap grav;
r. depune lunar declaraţii privind contribuţia angajatorului şi angajaţilor la: fondul asigurărilor
sociale de sănătate, fondul asigurărilor sociale de stat, fondul de şomaj ;
s. depune lunar la Trezorerie declaraţii fiscale conform legislaţiei în vigoare,
t. întocmeşte anual fişele fiscale şi le depune pe baza de borderou la Direcţia Generală a Finanţelor
Publice ;
u. întocmeşte ordinele de plată privind decontările cu furnizorii ;
v. înregistrează cronologic atât facturile emise de furnizori cât şi modalităţile de plată ;
Intern
6
w. întocmeşte lunar balanţe de verificare analitice pentru conturile furnizori, debitori, creditori ;
x. întocmeşte documentaţia necesară pentru cheltuielile cu obiectivele de investiţii conform listelor
de investiţii aprobate de Consiliul Local ;
y. înregistrează cronologic atat facturile emise de către Primărie cât şi modalităţile prin care se sting
aceste debite;
z. întocmeşte trimestrial dările de seamă şi prezintă la Direcţia Generală a Finanţelor Publice
raportul privind activitatea instituţiei în perioada de referinţă, execuţia cheltuielilor bugetare, balanţa
de verificare, situaţii privind datoriile şi plăţile restante;
aa.întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli atât al instituţiei, cât şi bugetul din activitatea de
autofinanţate;
bb. Întocmeşte sau avizează rapoarte de specialitate ori de câte ori este nevoie, pentru proiectele
de hotărâri supuse aprobării Consiliului Local;
cc.întocmeşte şi transmite către Directia Judeţeană a Finanţelor Publice, la termenele stabilite,
situaţiile cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal;
dd. prezintă spre verificare bugetul de venituri şi cheltuieli atât la Consiliul Local Crasna cât şi la
Consiliul Judeţean Sălaj, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj şi Trezorerie;
ee.Calculează amortizarea mijloacelor fixe corporale şi necorporale aflate în Patrimoniul Primăriei
comunei Crasna şi care se supun amortizării conform dispoziţiilor legale în vigoare;
ff. Conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei, pe linia încasării impozitelor şi
taxelor, a evidenţei patrimoniului, a efectuării plăţilor pentru lucrările şi serviciile edilitare,
administrative şi pentru lucrările de investiţii;
gg. Oferă informaţii tuturor compartimentelor asupra situaţiei, la un moment dat, a patrimoniului
unităţii, a creanţelor şi obligaţiilor;
hh. Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de executivul Primăriei.
Art. 18. IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Acest compartiment urmăreste îndeplinirea sarcinilor cu privire la desfăşurarea activităţii
financiare, respectiv realizarea veniturilor proprii constituite din impozitele şi taxele locale în
vederea asigurării cheltuielilor ce se finanţează de la bugetele proprii ale unitătii administrativ
teritoriale conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
si a H.G. nr.1/2016 privind normele metodologice de aplicare a acestuia:
a. întocmeşte planul veniturilor bugetare;
b. răspunde de executarea planului de venituri, a modului de stabilire, urmărire şi încasare a
impozitelor şi taxelor locale;
c. întocmeşte contul de debite şi încasări lunar;
d. verifică, analizează şi propune cererile privind înlesnirile la plata ale agenţilor economici privind
impozitele şi taxele locale;
e. propune Consiliului Local proiecte de hotărâre privind impozitele şi taxele locale;
f.constatarea, stabilirea şi debitarea întregii materii impozabile deţinute de contribuabili, analizarea
tuturor modificărilor ce apar în structura materiei impozabile, în vederea trecerii lor în borderourile
de debite sau scădere (în cazul înstrăinarii materiei impozabile sau în partida de venituri)
g. încheierea actelor de control, respectiv procese – verbale de constatare privind declararea materiei
impozabile şi achitarea în termen a obligaţiilor bugetare.
h. urmărirea şi încasarea tuturor veniturilor, în temeiul Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscală ce se referă la încasarea creanţelor bugetare, constând din impozite şi taxele locale,
amenzi şi alte surse, ca în baza documentelor premergătoare să constate şi să individualizeze
obligaţia de plată privind creanţele bugetare, în vederea recuperării debitelor restante împreună cu
executorii bugetari, ajungându-se până la procedura executării silite.
Art.19. URMĂRIREA CREANŢELOR BUGETARE, EXECUTARE SILITA
Asigură aplicarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, privind
exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor la bugetul local, respectiv:
a. să ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii dispuse prin procedura administrativă;
Intern
7
b. să efectueze procedura de executare silită în baza titlului executoriu emis potrivit prevederilor C.
proc. fiscală, sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu;
c. să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta
îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum
şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin
în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
d. să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică,
precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;
e. să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în
determinarea bunurilor proprietate a debitorului;
f.să înceapă executarea silită prin comunicarea somaţiei;
g. să treacă la sechestrarea bunurilor debitorului;
h. pentru evaluarea bunurilor sechestrate va apela la persoane de specialitate;
i.va actualiza preţul de evaluare a bunurilor ţinând cont de rata inflaţiei;
j.dacă consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare a bunurilor;
k. va întocmi dispoziţii în condiţiile prevederilor Codului de procedură fiscală în cel mult 5 zile de la
data la care a încetat executarea silită;
l.va înfiinţa poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice printr-o
adresă care va fi trimisă prin scrisoare recomandată, cu dovada de primire, terţului poprit, împreună
cu o copie certificată de pe titlu executoriu;
m. va înştiinţa şi debitorul despre înfiinţarea popririi;
n. va înştiinţa de îndată în scris băncile pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării
conturilor şi reţinerilor, dacă debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie;
o. va întocmi proces-verbal la instituirea sechestrului;
p. va verifica la începerea executării silite dacă bunurile se găsesc la locul aplicării sechestrului şi
dacă nu au fost substituite sau degradate, precum şi să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în
cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea creanţei;
q. nu va sechestra bunuri dacă prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile
executării silite;
r.va aplica sigiliul asupra bunurilor sechestrate atunci când bunurile sunt lăsate în custodia
debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii şi când se constată pericol de substituire ori
de degradare;
s. în cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau valută, titluri de valoare,
obiecte de metale preţioase, pietre preţioase, obiecte de artă, colecţii de valoare, executorii fiscali au
obligaţia să le ridice şi să le depună, cel târziu a doua zi lucrătoare, la unităţile specializate;
t.întocmeşte proces-verbal de sechestru cu cel care primeşte bunurile în custodie;
u. în cazul în care custodele este o altă persoană decât debitorul sau creditorul, executorul îi va
stabili o remuneraţie ţinând seama de activitatea depusă;
v. pentru bunurile imobile sechestrate va solicita de îndată biroului de carte funciară efectuarea
inscripţiei ipotecare, anexând un exemplar al procesului-verbal de sechestru;
w. la instituirea sechestrului şi în tot cursul executării silite, va numi un administrator-sechestru, dacă
această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor şi a altor venituri
obţinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind imobilul respectiv;
x. va hotărî, după caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor aşa cum sunt prinse de
rădăcini sau după ce vor fi culese;
y. în cazul în care creanţa fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal
de sechestru, va proceda, fără efectuarea altei formalităţi, la valorificarea bunurilor
sechestrate, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, s-a dispus desfiinţarea sechestrului,
suspendarea sau amânarea executării silite;
z. va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate în una dintre modalităţile prevăzute de
dispoziţiile legale în vigoare şi care, faţă de datele concrete ale cauzei, se dovedeşte a fi mai
eficientă;
Intern
8
aa.pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie trebuie să efectueze publicitatea
vânzării cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei;
bb. să afişeze anunţul privind vânzarea şi să transmită anunţuri într-un cotidian naţional de largă
circulaţie, într-un cotidian local, în pagina de internet sau, după caz, în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de lege;
cc.despre data, ora şi locul licitaţiei va înştiinţa şi debitorul, custodele, administratorul-sechestru,
precum şi titularii drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul urmărit;
dd. va întocmi referat în vederea propunerii unei comisii în vederea vânzării la licitaţie a
bunurilor sechestrate;
ee.va stabili printr-un proces-verbal suma cheltuielilor cu efectuarea procedurii de executare silită,
care constituie titlu executoriu cu anexarea documentelor privind cheltuielie efectuate;
ff. va consemna într-un proces-verbal, care va fi semnat de toţi cei îndreptăţiţi în cazul eliberării sau
distribuirii sumei rezultate din efectuarea procedurii de executare silită;
gg. pentru creanţele fiscale datorate de comercianţi, societăţi comerciale, cooperative de consum
ori cooperative meşteşugăreşti sau persoane fizice executorii fiscali sunt obligaţi să ceară instanţelor
judecătoreşti competente începerea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului, în condiţiile
legii.
Art.20. URBANISM – AMENAJAREA TERITORIULUI SI DISCIPLINA IN
CONSTRUCTII
Realizează următoarele activităţi:
a. avizează şi controlează implementarea documentaţiei de amenajare a teritoriului;
b. administrează şi penalizează conform legii lucrările de construire/desfiinţare ilegale;
c. întocmeşte, verifică legalitatea din punct de vedere tehnic şi eliberează actele de autoritate în
domeniu (certificate de urbanism, autorizaţii de construire, certificate de nomenclatură stradală,
regularizări date de autorizare în construcţii);
d. iniţiază strategii de dezvoltare urbană, politici urbane, planuri de acţiune iniţiate de administrarea
publică locală;
e. iniţiază proiecte de spaţii verzi, pieţe, spaţii publice;
f.coordonează activitatea de protejare a monumentelor aflate pe raza comunei Crasna;
g. organizează şi execută controlul vizând disciplina în construcţii;
h. asigură întocmirea şi emiterea acordurilor unice în vederea prezentării în Comisia de acorduri
unice;
i.urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor aflate în domeniul public şi privat al comunei.
Art. 21. RELAŢII CU PUBLICUL
Realizează următoarele activităţi:
a. asigură înscrierea cetăţenilor în audienţă la primar şi viceprimar, înregistrează problemele
acestora şi urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate ;
b. asigură desfăşurarea întâlnirilor oficiale interne şi externe;
c. asigură cadrul organizatoric pentru diverse manifestări culturale, conferinţe, seminarii
organizate de către administraţia publică locală, învăţământ, cultură, culte, etc.
d. primeşte şi analizează cererile pentru autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiare, a
activităţilor desfăşurate pe baza liberei iniţiative conform Legii nr. 300/2004 si a H.G. nr.
1766/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 şi a altor
norme legale în vigoare şi eliberează/completează/anulează autorizaţiile de exercitare a activităţilor
economice de către persoane fizice, conform reglementărilor în vigoare;
e. asigură primirea şi rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public în temeiul
Legii nr. 544/2001;
f. identifică şi actualizează informaţiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber
potrivit legii;
g. realizează organizarea şi funcţionarea punctului de informare –documentare potrivit art.26 a
Hotararii Guvernului nr.123/2002;
Intern
9
h. întocmeşte anual raportul cu privire la accesul informaţiilor de interes public potrivit art.27din
Hotararea Guvernului nr.123/2002;
i. comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public conform art. 5 din Legea nr.
544/2001:
1. actele normative care reglementeaza organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei
publice;
2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţtii sau instituţiei publice;
3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5. resursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
6. programele şi strategiile proprii;
7. lista cuprinzând documentele de interes public;
8. lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii;
9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
solicitate;
10. asigură desfăşurarea programului în conformitate cu Planul de măsuri pe termen scurt,
mediu şi lung prevăzut de prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1487/2005 privind modificarea
Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
Art.22. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE ÎNTREȚINERE ȘI DESERVIRE
Îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. întocmeşte planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese auto, piese de schimb,
inventar gospodăresc şi rechizite de birou, pentru primărie cât şi pentru efectuarea reparaţiilor
curente şi capitale;
b. asigură recepţia bunurilor şi controlează dacă acestea corespund cantitativ şi calitativ cu
datele din documentele însoţitoare, întocmind proces verbal de recepţie, la primirea acestora,
având obligaţia de a înscrie eventualele neconcordanţe între cantităţile înscrise în documente şi
cele primite;
c. urmăreşte aprovizionarea cu produsele cuprinse în planul de aprovizionare;
d. avizează procesele verbale de recepţie pentru contractele de prestări servicii (întreţinere,
multiplicare xerox, service copiatoare, tipografie);
e. asigură păstrarea şi integritatea bunurilor ce aparţin Primăriei comunei Crasna;
f. răspunde de depozitarea şi conservarea materialelor, echipamentului şi rechizitelor de birou,
asigurând distribuirea acestora;
g. asigură evidenţa tehnico – operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor materiale;
h. face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări servicii şi utilităţi
necesare Primăriei comunei Crasna;
i. asigură întreţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a sediilor Primăriei;
j. supraveghează lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinând Primăriei comunei Crasna;
k. administrează toate automobilele aparţinând Primăriei comunei Crasna;
l. rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie;
m. răspunde de încadrarea în limita lunară a consumului de combustibil normat, pentru
autovehiculele din dotarea Primăriei;
n. răspunde de asigurarea evidenţei convorbirilor telefonice şi urmăreşte încadrarea în plafonul
de cheltuieli privind telefoanele, aşa cum sunt stabilite de legislaţia în vigoare;
o. colaborează cu compartimentelor funcţionale din Primărie, pentru soluţionarea în comun a
problemelor specifice activităţii compartimentului;
Intern
10
p. urmăreşte, controlează, verifică şi răspunde de consumurile de hârtie şi celelalte materiale
consumabile la aparatele de xeroxat din cadrul Primăriei, respectarea prevederilor O.G. nr.
80/2001;
q. asigură gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, apei, hîrtiei, etc.;
r. încarcă anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor;
s. prezintă, ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate.
ART. 23 PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE:
Realizează urmatoarele activităţi:
a) Asigurarea participării Consiliului Local în programele de asistenţă financiară acordate de
Uniunea Europeană şi alte organisme internaţionale sau naţionale şi coordonarea
implementării proiectelor contractate;
b) Promovarea imaginii comunei Crasna şi gestionarea relaţiilor de cooperare externă ale
administraţiei publice locale;
c) Identifică, analizează oportunitatea şi asigură întocmirea proiectelor bancabile în vederea
atragerii de resurse din finanţări externe;
d) Asigură elaborarea strategiei şi programelor locale în concordanţă cu obiectivele naţionale şi
de aderare la Uniunea Europeană şi monitorizează implementarea acestora;
e) Asigură participarea Consiliului Local la programele guvernamentale;
f) Iniţierea şi realizarea acţiunilor necesare pentru atragerea de investiţii străine;
g) Realizarea şi implementarea strategiei de imagine a autorităţii;
h) Organizarea evenimentelor mediatice;
i) Organizarea vizitelor delegaţiilor străine şi a vizitelor în străinătate a reprezentanţilor
autorităţii;
j) Asigurarea relaţiei cu mass-media în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public;
k) Realizarea de analize, statistici, rapoarte privind activitatea administraţiei publice locale
Crasna;
l) Promovarea programelor de asistenţă financiară în mediul local de afaceri şi societatea civilă;
m) Crearea paginii WEB şi întreţinerea ei prin actualizări zilnice a bazelor da date de interes
public.
n) Asigură culegerea, prelucrarea, furnizarea informaţiilor europene şi diseminarea lor;
o) Organizează, în mod regulat, activităţi pentru grupurile ţintă specifice: instituţii publice,
copii, tineret, comunitate de afaceri;
p) Elaborează Strategia de informatizare a Primăriei comunei Crasna pe baza prevederilor din
Strategia Guvernului;
q) Participă la implementarea strategiei de informatizare a Administraţiei Publice Locale
Crasna;
r) Participă la crearea principalelor infrastructuri şi servicii necesare pentru implementarea
sistemului informaţional unitar naţional;
s) Asigură interoperabilitatea reţelei din cadrul aparatului propriu al primaului cu reţeaua
Consiliului Judeţean şi serviciilor descentralizate ale Consiliului Local;
t) Asigură furnizarea de informaţii şi servicii prin intermediul mijloacelor electronice;
u) Promovează utilizarea internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul aparatului propriu al
primarului;
v) Acţionează pentru armonizarea formularisticii şi documentelor în vederea optimizării fluxului
informaţional, eliminării birocraţiei şi asigurării coerenţei informaţionale;
w) Dezvoltarea şi exploatarea în condiţii de performanţă a infrastructurii informatice la nivelul
administraţiei publice din comuna Crasna;
x) Analiza sistemului informaţional existent şi realizarea aplicaţiilor informatice;
y) Asigură pregătirea profesională pentru toţi utilizatorii implicaţi în exploatarea sistemului
informatic în cadrul aparatului propriu.
Art.24.ASISTENȚA SOCIALĂ:
Intern
11
Realizează urmatoarele activităţi:
a. pregătirea rapoartelor, întocmirea proiectelor de dispoziţii în probleme de competenţa
serviciului şi prezentarea acestora primarului sau Consiliului local;
b. întocmirea, înregistrarea şi soluţionarea dosarelor de ajutor social, conform Legii 416/2001;
c. întocmirea dosarelor şi încheierea contractelor de muncă pentru asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap, conform Legii nr.448/2006;
d. efectuarea de anchete sociale solicitate de: Judecătorie, Poliţie, Invăţământ, persoane fizice si
juridice interesate, situaţii de urgenţă (incendii, calamităţi);
e. întocmirea dosarelor şi prezentarea acestora în comisiile din cadrul Direcţiei Judeţene pentru
Protecţia Copilului;
f. Dezvoltă planuri de servicii sociale comunitare la nivelul Comunei Crasna;
g. Urmăreşte punerea în aplicare a planului comunitar de asistenţă socială în sectoarele în care
aplicarea acestuia este legată de activitatea compartimentului;
h. verifică şi preia documentele necesare pentru dosarul de alocaţii de stat pentru copii;
i. verifică şi preia documentele necesare pentru dosarul de alocaţii de susținere a familiei ;
j. intocmirea anchetelor psiho-sociale pentru copiii care sunt institutionalizaţi în diferite centre
de plasament, complexe de servicii comunitare;
k. întocmirea rapoartelor statistice către D.M.P.S.S., D.J.A.S. Sălaj;
l. Urmăreşte în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în
stare de risc social, în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie
socială,
m. Ia măsuri pentru soluţionarea, în cadrul competenţelor sale, a oricăror solicitări sau sesizări
referitoare la cazuri sociale aflate în stare de risc social;
n. Asigură prin comunicări scrise şi invitaţii o legătură permanentă cu toţi beneficiarii sau
solicitanţii de servicii în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale;
o. Întocmeşte statistici, informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate, ce sunt
solicitate în conformitate cu prevederile legale, de către autorităţile legale, parteneri locali,
din ţară sau parteneri străini, precum şi alte instituţii, fundaţii sau organizaţii.
p. întocmirea materialelor pentru şedinţele de Consiliu local, în ceea ce priveşte asistenţa
socială;
q. acţiuni de colaborare cu instituţiile Statului, privind prevenirea actelor infracţionale;
r. monitorizează activităţile pe probleme de etnie;
s. asigură îndeplinirea şi a altor dispoziţii dispuse de conducerea Primăriei.
Art.25.COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL -REGISTRATURĂ:
Pe linie de registru agricol realizează urmatoarele activităţi:
a. răspunde de completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole;
b. întocmeşte şi eliberează adeverinţele cu date din registrul agricol la cererea cetăţenilor şi a
altor organe competente (Poliţie, Judecătorie, Notariat);
c. furnizeaza date privind starea materială a solicitanţilor pentru situaţii de protecţie socială
(ajutor social, alocație de sprijin, ajutor pentru încălzirea locuinței);
d. furnizează date pentru sistemul informaţional statistic (statistica curenta, pregătirea şi
organizarea recensămintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj);
e. întocmeşte documentaţia necesară obţinerii de către cetăţeni a subvenţiilor agricole conform
actelor normative în vigoare ;
f. întocmeşe şi eliberează documentele doveditoare privind proprietatea asupra animalelor în
vederea vânzării în târguri şi oboare pe baza datelor furnizate de cetăţeni;
g. întocmeşte şi eliberează documentele doveditoare privind calitatea de producător agricol în
vederea vânzării produselor pe piaţă;
h. participă şi verifică în târguri şi oboare existenţa şi valabilitatea documentelor privind
proprietatea animalelor şi certificatelor de proprietate;
i. urmăreşte şi rezolvă pe teren sesizările şi reclamaţiile referitoare la probleme de agricultură;
Intern
12
j. înscrie şi radiază din registrele agricole terenurile, construcţiile, efectivele de animale la
solicitările cetăţenilor în conformitate cu actele prezentate şi pe baza de declaraţie a acestora;
k. participă la întocmirea planului urbanistic general şi a tuturor măsurătorilor stabilite de către
organele de conducere ale Primăriei;
l. reprezintă Primaria comunei Crasna în toate problemele legate de agricultură;
m. informează cetăţenii cu privire la toate actele normative ce apar privind reglementările din
sectorul agricol;
n. verifică şi eliberează la cerere situaţia rolului agricol al solicitanţilor pentru o perioadă de
timp de cel mult 30 de ani în vederea întocmirii actelor de proprietate necesare;
o. completează la cerere foile necesare solicitanţilor în vedere marcării vegetaţiei lemnoase de
pe terenurile proprietate particulară de către Ocolul Silvic.
p. colaborează cu celelalte direcţii, servicii, birouri şi compartimente pentru soluţionarea
evidenţei şi păstrarea corespondenţei;
q. eliberează adeverinţe şi copii după documentele aflate în Arhiva, la cererea celor interesaţi;
Pe linie de registratură realizează următoarele activităţi:
a. efectuează operaţiile de primire, înregistrare şi expediere a corespondenţei;
b. efectuează repartizarea corespondenţei către compartimentele funcţionale ale instituţiei,
conform rezoluţiei membrilor executivului, prin intermediul condicelor de evidenţă;
c. efectuează expedierea corespondenţei către toţi cei interesaţi, conform rezoluţiilor, prin
intermediul condicii de expediţie şi a Poştei;
d. întocmeşte proiectul nomenclatorului dosarelor create în activitatea Primăriei, Consiliului
Local, în vederea aprobării legale
e. urmăreşte clasarea corespondenţei, a celorlalte documente şi asigură predarea lor, anual, la
Arhiva Primăriei, de către toate serviciile publice;
f. ia măsuri cu privire la conservarea, selecţionarea arhivei şi predarea materialelor selectate la
Filiala Arhivelor Statului, sau după caz, la agenţii economici de colectare a deşeurilor;
g. sesizează, de îndată, conducerea Primăriei şi Poliţiei, în caz de pierdere, alterare, distrugere
sau sustragere a documentelor secrete de stat;
h. primirea şi transmiterea prin fax a diferitelor materiale;
i. primirea şi înregistrarea notelor telefonice;
j. primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei secrete şi a celei efectuate prin poşta
specială;
k. prezintă persoanelor din conducerea Primariei, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de
specialitate, corespondenţa ce li se adresează, urmăreşte soluţionarea în termenele stabilite şi
expedierea răspunsului pentru cei interesaţi;
Art.26.COMPARTIMENT FOND FUNCIAR
Personalul din cadrul acestui compartiment realizează următoarele activităţi:
a. participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei şi asigură
conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
b. identifică şi efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele
stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar;
c. întocmeşte fişele de punere în posesie;
d. constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
e. constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
f. delimitează exploatatiile agricole din teritoriul administrativ al localităţilor;
g. stochează bazele de date cu terenurile din cadastrul imobiliar edilitar şi de constituire a
bancilor de date urbane;
h. execută măsurători topo şi întocmeşte cărţile funciare pentru terenurile din domeniul public si
privat proprietatea Consiliului Local al comunei Crasna;
i. verifică în teren, la solicitarea cetăţenilor şi cu aprobarea conducerii, categoria de folosinţă a
terenurilor care sunt supuse impozitării;
Intern
13
j. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau însărcinari primite de la autorităţile
administraţiei publice locale.
Art.27. COMPARTIMENT PUNCT DE ACCES AL PUBLICULUI LA INFORMAȚIE
(PAPI)
Nivelul Operațional (local) prin intermediul Managerului RECL și a Administratorului IT,
asigură exercitarea a două funcții esențiale:
– Administrarea logistica, operațională și tehnică a infrastructurii locale rezultate în urma
implementării Proiectului;
– Susținerea activităților și serviciilor realizate în cadrul Proiectului prin RECL.
Administratorul IT are următoarele responsabilități:
– asigură buna funcționare a echipamentelor de tehnologia informației și comunicației (TIC)din
nodurile RECL (școală, primăria, biblioteca, PAPI): calculatoare, servere, routere, switch-uri,
periferice etc;
– primește în gestiune infrastructura RECL;
– verifică periodic, din punct de vedere fizic si logic, starea rețelei locale (verificarea
cablajelor, a media convertoarelor, radio modemurilor, calculatoarelor, perifericelor și a traficului de
date);
– evalueză și estimează corect necesitățile de intervenție preventivă;
– menține legătura permanentă cu reprezentanții companiilor care au implementat RECL și care
asigură serviciile de mentenanță;
– răspunde de remedierea operativă a defecțiunilor prin intervenție proprie sau făcînd apel la echipa
de intreținere;
– răspunde de diagnosticarea rapidă și corectă, în caz de funcționare necorespunzătoare a
echipamentelor TIC din școală, primărie, bibliotecă, PAPI;
– supraveghează securitatea și accesul utilizatorilor în rețea;
– planifică și organizează acțiuni de intreținere, ține evidențe ale stării tehnice a echipamentelor TIC
din școală, primărie, bibliotecă, PAPI;
– întocmește și fundamentează necesarul de consumabile, piese de schimb și lucrări de intreținerereparații
a echipamentelor TIC din școală, primărie, biblioteca, PAPI;
– acordă asistență tehnică utilizatorilor RECL în vederea folosirii echipamentelor TIC din școală,
primărie, biblioteca, PAPI;
– asigură actualizarea site-ului comunității, ce va fi dezvoltat în cadrul Proiectului;
– furnizează un raport periodic de activitate (lunar sau de cîte ori este nevoie) atât managerului
RECL, cât și UMP ”Economia Bazata pe Cunoaștere”;
– realizează rapoarte periodice (lunare sau de câte ori este nevoie) referitoare la traficul de date
înregistrat în școală, primărie, bibliotecă, PAPI, pe care le transmite managerului RECL și către
UMP ”Economia Bazată pe Cunoaștere”.
Managerul RECL
– asigură managementul integrat al resurselor umane și materiale ale RECL;
– informează membrii comunității asupra utilității serviciilor și facilităților oferite în cadrul rețelei;
– exercită funcția de facilitator pentru activitatea economică, culturală, educațională, comunicare din
cadrul comunității;
– valorifică resursele de promovare a imaginii și notorietății comunității prin intermediul RECL;
– oferă consultanță pentru acces la informație și surse de cunoaștere pentru toți cetățenii din
comunitate, prin RECL;
– susține profitabilitatea economică a mediului de afaceri al comunității locale, prin facilitarea
accesului la surse de finanțare pentru intreprinzători privați;
– identifică nevoile locale de servicii de instruire (sau consultanță) în diferite domenii în cadrul PAPI;
– menține un nivel eficient de comunicare cu reprezentanții celorlalte noduri ale RECL;
– reprezintă profesional imaginea proiectului ” Economia Bazata pe Cunoaștere” în comunitate;
– susține orientarea către profitabilitate a Punctului de Acces Public la Informație ;
– raporteaza periodic asupra parcursului și functionalității RECL către primar și Unitatea de
Intern
14
Management a Proiectului ” Economia Bazată pe Cunoaștere”.
– sprijină implementarea sistemelor de monitorizare și evaluare din cadrul Proiectului.
Alte relații funcționale:
Administrarea resurselor RECL va fi susținută și de:
– Compartimentul IT al primăriei
– Responsabilul rețelei din școală (cadru didactic desemnat de conducerea școlii), prin activitatea
proprie de promovare a utilizării resurselor în procesul didactic, în folosul elevilor, cadrelor didactice
și activității școlii;
– Bibliotecarul, prin activitatea proprie de promovare a utilizării TIC în activitățile și proiectele
culturale.
ART.28. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR
Personalul din cadrul acestui compartiment realizează următoarele activităţi:
Compartiment evidenta persoanelor, regim evidența, ghiseu unic
a) primește cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărtilor de identitate, cărților
de alegător și le înaintează serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor;
b) primește de la serviciile publice comunitare competente cărțile de identitate, cărțile de
alegător, pe care le eliberează solicitanților.
c) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite
în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
d) actualizează, utilizează și valorifică Registrul local de evidență a persoanei, care conține
datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență
teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
e) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, date necesare
pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a populației;
f) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile
și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;
g) întocmesc listele electorale permanente în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului
Național pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidență a Persoanelor;
h) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;
i) țin registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;
j) indeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.
Atribuții specifice:
a) organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate și a cărților de alegător, sens în care
primește, analizează și soluționează cererile pentru schimbarea cărților de identitate,
stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum și acordarea vizei de reședință, în
conformitate cu prevederile legale;
b) pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea
întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe
linia regimului de evidență a persoanelor;
c) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în
conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
d) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele
necesare eliberării actelor de identitate;
e) colaborează cu formațiunile poliției române și poliției locale organizând în comun acțiuni și
controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare
turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a
persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii;
Intern
15
f) asigură aplicarea mențiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetățenilor față de
care s-a luat măsura interdicției de a se afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea de
domiciliu;
g) identifică pe baza mențiunilor operative elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în
anumite localități, și anunță unitățile de poliție în vederea măsurilor legale care se impun;
h) înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
i) actualizează Registrul permanent de evidență a populației cu informațiile din cererile
cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum și din comunicările autorităților
publice prevăzute de lege;
j) desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;
k) asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I. în
scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
l) formulează propuneri privind îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
m) întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și
anual, în cadrul serviciului, precum și procesele verbale de scădere din gestiune;
n) răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;
o) soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Ministerul de Justiție
și instanțele de toate gradele, Ministerul Public și parchetele subordonate, M.Ap.N., Poliția
Locală, persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;
p) organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale;
q) eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială,
precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de
responsabilitate;
r) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce
nu posedă asupra lor acte de identitate;
s) asigură securitatea documentelor serviciului;
Atribuții pe linie informatică:
a) actualizează Registrul permanent de evidență a persoanelor local cu datele privind persoana
fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice
locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor
acestora;
b) preia din Registrul permanent de evidență a persoanelor datele privind persoana fizică în baza
comunicărilor nominale pentru nascuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările
intervenite în statutul civil al persoanelor în vîrstă de 0-14 ani, precum și actele de identitate
ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă ca persoanele decedate nu au avut
acte de identitate;
c) preia imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;
d) actualizează datele și pregătește lotul în vederea producerii cărților de identitate;
e) întocmește lotul cu cererile pentru producerea cărților de identitate și completează fișa de
însoțire a lotului și celelalte evidențe;
f) operează în baza de date locală data înmânării cărții de identitate;
g) execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;
h) evidențiază incidentele de hard-soft și de aplicație;
i) clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren,
respectiv din documentele cetățenilor;
Intern
16
j) rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de
alți utilizatori);
k) furnizează în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile
și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și către cetățeni, în cazul în
care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;
l) întocmește listele electorale permanente.
m) administrează rețeaua și domeniul sistemului informatic pe probleme de competența
serviciului public comunitar local;
n) desfășoară activități de studiu și documentare tehnică, în scopul cunoașterii tehnologiilor în
domeniul informatic și a posibilităților de implementare a acestora în cadrul sistemului
informatic local;
o) colaborează cu specialiștii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale
M.A.I., în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;
p) asistă la instalarea sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe
echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local și participă la repunerea în
funcțiune a echipamentelor de calcul, și de comunicație împreună cu specialiștii autorizați ai
serviciului județean;
q) asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de
informații clasificate și secrete de serviciu;
r) execută alte sarcini specifice dispuse de conducerea serviciului.
Compartiment Stare Civilă
a. întocmește, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, actele de naștere, de căsătorie și de deces și
eliberează certificatele doveditoare;
b. înscrie mențiunile, în condițiile legii și ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă
aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I
sau II, după caz;
c. înregistrează cererile în registrele corespunzătoare fiecarei categorii de lucrări, în
conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
d. eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităților, precum și dovezi
privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
e. trimite structurii informatice din cadru serviciului, până la data de 5 a lunii următoare
înregistrării, comunicările nominale pentru născuții vii, cetățeni romani, ori cu privire la
modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și actele
de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate
nu au avut acte de identitate;
f. trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul
militar a persoanei supuse obligațiilor militare;
g. întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie, divorț și de deces, în conformitate cu
normele Institutului Național de Statistică pe care le trimite, lunar Direcției Județene de
Statistică Sălaj;
h. ia măsuri de păstrare în condiții corespunzătoare a registrelor și certificatelor de stare civilă
pentru a evita deteriorarea sau dispariția acestora;
i. atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează
și le păstrează în condiții depline de securitate;
Intern
17
j. propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare
și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică Direcției județene de evidență a
persoanelor;
k. înaintează Direcției județene de evidență a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare
civilă, în termen de 30 de zile de la data cînd toate filele din registru au fost completate, după
ce au fost operate toate mențiunile din exemplarul I;
l. sesizează imediat direcția județeană de specialitate, în cazul dispariției unor documente de
stare civilă cu regim special;
m. primește cereri și efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale
administrativă și transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
n. la solicitarea instanțelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea
ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariției sau a morții pe cale
judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;
o. desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;
p. asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în
scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
q. întocmește situații statistice, sinteze ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și
anual, în cadrul serviciului public local, precum și procesele-verbale de scădere din gestiune;
r. execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine
publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror
naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate
necunoscută;
s. colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu
identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;
t. răspunde pentru păstrarea secretului de serviciu în conformitate cu prevederile Legii
nr.119/1996 privind actele de stare civilă, modificată și Metodologia de aplicare unitară a
dispozițiilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă și art.44 si art.45 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici publici și Legea 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date;
u. eliberează livretele de familie;
v. constată contravențiile conform prevederilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă,
republicată și modificată;
w. înregistrează căsătoriile în ambele registre exemplarul I și exemplarul II;
x. întocmește și eliberează la cererea persoanelor interesate a formularului anexa nr.24, anexa
nr.8;
y. întocmește dosarul conform Legii nr.117/2006 privind rectificarea actelor de stare civilă;
z. îndeplinește și alte sarcini reglementate de lege.
ART.29. COMPARTIMENT POLIȚIA LOCALĂ
Personalul din cadrul acestui compartiment realizează următoarele activităţi:
(1) Biroul Poliția Locală Crasna este constituit și funcționează potrivit prevederilor Legii
nr.155/2010 a Poliției Locale, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
aprobat prin H.G. nr.1332/2010, organigramei și a statului de funcții aprobate de Consiliul Local al
comunei Crasna
(2)Biroul Poliția Locală Crasna este un compartiment funcțional fără personalitate juridică, în
cadrul aparatului de specialiatate al Primarului, sub directa coordonare a Primarului comunei Crasna,
Intern
18
destinată să apere drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice,
să prevină și să descopere infracțiunile pe raza de competență, în următoarele domenii:
 ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
 circulația pe drumurile publice;
 disciplina în construcții și afișajul stradal;
 protecția mediului;
 activitatea comercială;
 evidența persoanelor;
 alte domenii stabilite prin lege.
(3) Întreaga activitate a compartimentului Poliția Locală Crasna se desfășoară exclusiv pe
baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale
administrației publice locale în interesul comunității locale, în conformitate cu reglementările
specifice fiecărui domeniu de activitate, cu respectarea principiilor legalității, încrederii,
previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității,
răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.
(4) Modul de organizare, structura organizatorica, sistemul de relații și funcționarea
compartimentului -Poliția Locală Crasna sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare si
Functionare al compartimentului Locala Crasna aprobat de Consiliul Local al comunei Crasna prin
H.C.L. nr.15 / 2011.
(5) Șeful biroului Poliție Locală Crasna își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub
autoritatea și controlul Primarului.
(6) În îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice, Compartimentul Poliție Locală Crasna
cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei
Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații
neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.
Art.30. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ.
Personalul din cadrul acestui compartiment realizează următoarele activităţi:
a) organizează si conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în
caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii si alte situaţii de urgenţă;
b) planifică si conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare si de aplicare a
documentelor operative ;
c) asigură, verifică si menţine în mod permanent, în stare de funcţionare punctele de comandă
(locurile de conducere) în situaţii de urgenţă civilă si să le doteze cu materiale si documente
necesare, potrivit ordinelor în vigoare ;
d) asigură măsurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiinţarea si
aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia , în mod oportun , în cazul
producerii unor urgenţe civile sau la ordin ;
e) conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie,
potrivit documentelor întocmite în acest scop ;
f) asigură studierea si cunoasterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor
localităţii si clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum si principalele
caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de
competenţă ;
g) asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul
primăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;
h) întocmeste situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalaţiile din localitate care pot fi
folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;
i) asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate;
j) informează primarul despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii ;
k) verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate si
regulamnetul de organizare si funcţionare a serviciului voluntar;
Intern
19
l) execută instructaj general si periodic cu personal muncitor din primărie si din instituţiile
subordonate primăriei ;
m) întocmeste si verifică documentele operative ale serviciului ;
n) controlează ca instalaţiile , mijloacele si utilajele de stins incendiu , celelalte materiale pentru
intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare si întreţinute corespunzător;
o) ţine evidenţa participării la pregătire profesională si calificativele obţinute;
p) ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor si intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar ;
q) urmăreste executarea dispoziţiilor date către voluntari si nu permite amestecul altor persoane
neautorizate în conducerea serviciului ;
r) participă la instructaje , schimburi de experienţă , cursuri de pregătire profesională, organizate
de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
s) participă la verificarea cunostinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial
si la sfârsitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare ;
t) verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei si pe
teritoriul agenţilor economici din raza localităţii ;
u) face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire si eliminare a stărilor de pericol ;
v) pregăteste si asigură desfăsurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar
w) efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ”POROLISSUM” Sălaj , în caiet special pregătit în acest scop;
x) este abilitat să constate si să informeze ISU Sălaj asupra celor constatate privind aparărea
vieţii bunurilor si mediului împotriva incendiilor si dezastrelor.
y) Zona de activitate este comuna Crasna si satele aparţinătoare, respectiv comunele în care
intervine cu autospeciala de stins incendii pe bază de contract
z) Sesizează în cel mai scurt timp posibil Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
”POROLISSUM” Sălaj, asupra oricăror aspecte ce pot institui situaţii de urgenţă , observate
în zona de activitate .
aa) Păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii pe care o
prestează.
bb) Participă la cursurile de instruire iniţiate de ISU ”POROLISSUM” Sălaj și depune rapoarte
periodice cu privire la aspectele mai importante semnalate ;
cc) îndosariază toate documentele create și le predă în conformitate cu prevederile Legii
arhivelor la arhiva unităţii pe baza de proces-verbal ;
dd) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului
Local şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei.
Capitolul IV – DISPOZIŢII FINALE
Art.31.Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii compartimentelor funcţionale ale
Primăriei se realizează de către Primarul comunei Crasna, potrivit prerogativelor legale, prin
intermediul viceprimarului şi secretarului.
Art.32.Toate compartimentele aparatului propriu de specialitate al primarului vor respecta
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a legislaţiei
privind aprobarea tacită.
Art.33.Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare, precum şi încălcarea cu intenţie
a atribuţiilor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală a funcţionarului sau
salariatului vinovat.
Art.34.Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale
incidente în materie, precum şi cu reglementările ulterioare .
Art.35.Compartimentele din aparatul propriu de specialitate al primarului asigură asistenţă
tehnică de specialitate consilierilor locali şi comisiilor de specialitate ale Consiliului local, în vederea
realizării atribuţiilor ce le revin acestora.
Intern
20
Art.36.Prezentul Regulament a fost adoptat prin Hotărârea nr.76 a Consiliului local Crasna
în şedinţa din data de 05.07.2016.

Comuna Crasna
Skip to content