2023

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 31.01.2023. pentru validarea dispoziției primarului nr.1/09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2023, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 31.01.2023. Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 31.01.2023. privind încetarea contractului de mandat al administratorului S.C. CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 31.01.2023. privind completarea Anexei A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022 cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr.2 la Hotărârea consiliului local nr.50/12.05.2022.

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea devizului general defalcat pe categorii de investiție, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivul de investiție “Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna” finanțat de către Programul Național de Investiții ”ANGHEL SALIGNY”.

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 31.01.2023. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 31.01.2023. Pentru completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.105/02.11.2022 pentru completarea Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 31.01.2023. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea actualizării Actului constitutiv al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea actualizării Actului constitutiv al SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.13. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea documentaței tehnico-economice pentru investiția „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea documentaţie tehnico – economică actualizată pentru obiectivul de investiție de interes local ”Construire Stație de Ambulanță”


HOTĂRÂREA Nr.15. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2023

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea organigramei statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.18. Din data de 27.02.2023. Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea alin.(1) și alin.(3) al Art.8 din Hotărârea consiliului local nr.91/20.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului local nr.31/14.01.2022 privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.39/14.04.2022 privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.23. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.24. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea depunerii proiectului ”HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR

HOTĂRÂREA Nr.25. Din data de 27.02.2023. Pentru completarea pct.9 alin.8. din Capitolul IX- Alte taxe și tarife speciale local din Anexa I al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr. 79/07.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.26. Din data de 27.02.2023. privind implementarea proiectului „ ACHIZITIE PARDOSEALĂ SALĂ DE SPORT”

HOTĂRÂREA Nr.27. Din data de 27.02.2023. privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna