Responsive Menu
Add more content here...

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr.1. Din data de 31.01.2023. pentru validarea dispoziției primarului nr.1/09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.2. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.3. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2023, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.4. Din data de 31.01.2023. Aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.5. Din data de 31.01.2023. privind încetarea contractului de mandat al administratorului S.C. CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.6. Din data de 31.01.2023. privind completarea Anexei A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022 cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr.2 la Hotărârea consiliului local nr.50/12.05.2022.

HOTĂRÂREA Nr.7. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea devizului general defalcat pe categorii de investiție, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivul de investiție “Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna” finanțat de către Programul Național de Investiții ”ANGHEL SALIGNY”.

HOTĂRÂREA Nr.8. Din data de 31.01.2023. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.9. Din data de 31.01.2023. Pentru completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.105/02.11.2022 pentru completarea Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.10. Din data de 31.01.2023. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

HOTĂRÂREA Nr.11. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea actualizării Actului constitutiv al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.12. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea actualizării Actului constitutiv al SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.13. Din data de 31.01.2023. privind aprobarea documentaței tehnico-economice pentru investiția „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.14. Din data de 31.01.2023. Privind aprobarea documentaţie tehnico – economică actualizată pentru obiectivul de investiție de interes local ”Construire Stație de Ambulanță”


HOTĂRÂREA Nr.15. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2023

HOTĂRÂREA Nr.16. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.17. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea organigramei statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.18. Din data de 27.02.2023. Privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.19. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea alin.(1) și alin.(3) al Art.8 din Hotărârea consiliului local nr.91/20.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.20. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului local nr.31/14.01.2022 privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.21. Din data de 27.02.2023. Pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.39/14.04.2022 privind aprobarea formei delegării gestiunii directe a unor servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.22. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC CRASNA SERV SRL

HOTĂRÂREA Nr.23. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC CRASNA PREST SRL

HOTĂRÂREA Nr.24. Din data de 27.02.2023. privind aprobarea depunerii proiectului ”HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR

HOTĂRÂREA Nr.25. Din data de 27.02.2023. Pentru completarea pct.9 alin.8. din Capitolul IX- Alte taxe și tarife speciale local din Anexa I al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr. 79/07.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.26. Din data de 27.02.2023. privind implementarea proiectului „ ACHIZITIE PARDOSEALĂ SALĂ DE SPORT”

HOTĂRÂREA Nr.27. Din data de 27.02.2023. privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna


HOTĂRÂREA Nr.28. Din data de 30.03.2023. privind aprobarea Planului local de acţiune privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.29. Din data de 30.03.2023. privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică al unui mijloc fix

HOTĂRÂREA Nr.30. Din data de 30.03.2023. privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES să exprime un vot referitor la modificarea tarifelor practicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018

HOTĂRÂREA Nr.31. Din data de 30.03.2023. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.32. Din data de 30.03.2023. privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj (U.M. 0286), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Crasna

HOTĂRÂREA Nr.33. Din data de 30.03.2023. Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2023, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna

HOTĂRÂREA Nr.34. Din data de 30.03.2023. privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2023 și aprobarea Programului pentru anul 2023 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret

HOTĂRÂREA Nr.35. Din data de 30.03.2023. Privind aprobarea documentaţie tehnico – economică pentru obiectivul de investiție de interes public local ” Extindere rețea apă potabilă”


HOTĂRÂREA Nr.36. Din data de 20.04.2023. privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2024

HOTĂRÂREA Nr.37. Din data de 20.04.2023. privind aprobarea participării la Programul multianual de interes public „Programul local rabla”

HOTĂRÂREA Nr.38. Din data de 20.04.2023. Privind aprobarea modificării anexei Hotărârii consiliului local Crasna nr.3/31.01.2023 privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2023, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.39. Din data de 20.04.2023. privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.40. Din data de 20.04.2023. privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a devizului general defalcat pe categorii de investiție, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici actualizate ai obiectivul de investiție “Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.41. Din data de 20.04.2023. Privind aprobarea documentaţie tehnico – economică pentru obiectivul de investiție de interes local ” Spor de putere stație de epurare în localitatea Marin, jud. Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.42. Din data de 20.04.2023. Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50140 Crasna, nr. Cadastral 50140, din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public

HOTĂRÂREA Nr.43. Din data de 20.04.2023. pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren cu nr. cadastral 50140, situat în intravilanul localității Crasna

HOTĂRÂREA Nr.44. Din data de 20.04.2023. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni


HOTĂRÂREA Nr.45. Din data de 24.04.2023. Pentru abrogarea art.2 al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.32/30.03.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj (U.M. 0286), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Crasna

HOTĂRÂREA Nr.46. Din data de 27.04.2023. Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2022

HOTÃRÂREA NR. 47. Din data de 27.04.2023. privind aprobarea aderării UAT COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA, la Parteneriatul LEADER cu denumirea GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI, în vederea depunerii sprijinului pregătitor și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 2027.

HOTĂRÂREA Nr.48. Din data de 22.05.2023. pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SĂLAJ privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare

HOTĂRÂREA Nr.49. Din data de 22.05.2023. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”


HOTĂRÂREA Nr.50. Din data de 26.05.2023. Privind completarea Hotărârii consiliului local nr.32/30.03.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj (U.M. 0286), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Crasna

HOTĂRÂREA Nr.51. Din data de 26.05.2023. privind aprobarea abrogării unei poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.52. Din data de 26.05.2023. Pentru modificarea anexei Hotărârii consiliului local nr.26/27.02.2023 privind implementarea proiectului „ ACHIZITIE PARDOSEALĂ SALĂ DE SPORT”


HOTĂRÂREA Nr.53. Din data de 09.06.2023. Pentru modificarea art.1 al Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.32/30.03.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj (U.M. 0286), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Crasna

HOTĂRÂREA Nr.54. Din data de 09.06.2023. privind aprobarea proiectului ” Microbuze electrice pentru elevii din Sălaj” și încheierea acordului de parteneriat pentru depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

HOTĂRÂREA Nr.55. Din data de 09.06.2023. pentru aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare


HOTĂRÂREA Nr.56. Din data de 22.06.2023. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.57. Din data de 22.06.2023. Privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.58. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea cumparării unui teren extravilan în suprafată de 4090 mp situat în satul Crasna, comuna Crasna înscris în CF 51496 Crasna , nr. cadastral 51496 în vederea amplasării Stației de epurare în cadrul proiectului ” RETEHNOLOGIZARE ȘI EXTINDERE STAȚIE DE EPURARE IN LOCALITATEA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA Nr.59. Din data de 22.06.2023. Privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului ”Ziua copiilor” în data de 24.06.2023

HOTĂRÂREA Nr.60. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.61. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA SERV CONSTRUCT SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.62. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea raportului administratorului S.C. CRASNA PREST SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2022

HOTĂRÂREA Nr.63. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Comuna Crasna – Lot 2”, pentru obiectivul aflat la adresa Comuna Crasna, Sat Crasna, nr. 551, juețul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.64. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Comuna Crasna – Lot 2” pentru obiectivul aflat la adresa Comuna Crasna, Sat Crasna, nr. 555, juețul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.65. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Comuna Crasna – Lot 2” pentru obiectivul aflat la adresa Comuna Crasna, Sat Crasna, nr. 557, juețul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.66. Din data de 22.06.2023. Privind aprobarea arondării Creșei ”Raza Soarelui- Napsugár” Crasna la Liceul Tehnologic ”Cserey – Goga ” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.67. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Renovarea energetică a Căminului Cultural din comuna Crasna” pentru obiectivul aflat la adresa Comuna Crasna, Sat Crasna, nr. 559, juețul Sălaj,

HOTĂRÂREA Nr.68. Din data de 22.06.2023. privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Renovarea energetica a Spitalului comunal Crasna” pentru obiectivul aflat la adresa Comuna Crasna, Sat Crasna, nr. 363, juețul Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.69. Din data de 28.07.2023. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.70. Din data de 28.07.2023. Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru executarea lucrărilor de taiere de vegetatie de pe diguri, ca acţiune preventivă de apărare împotriva inundaţiilor.

HOTĂRÂREA Nr.71. Din data de 28.07.2023. Pentru modificarea anexei nr.1 al Hotărârii consiliului local nr.4/31.01.2023 privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂREA Nr.72. Din data de 28.07.2023. privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

HOTĂRÂREA Nr.73. Din data de 28.07.2023. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

HOTĂRÂREA Nr.74. Din data de 28.07.2023. privind completarea listei bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.75. Din data de 28.07.2023. Privind aprobarea amenajării unui adăpost public pentru câini fără stapân de pe raza comunei Crasna


HOTĂRÂREA Nr.76. Din data de 25.08.2023. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.77. Din data de 25.08.2023. Privind aprobarea organizării evenimentului Zilele Crasnei şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

HOTĂRÂREA Nr.78. Din data de 25.08.2023. privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural Zilele Crasnei ce vor avea loc în perioada 1-3 septembrie 2023

HOTĂRÂREA Nr.79. Din data de 25.08.2023. Privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 333 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.55814 Crasna

HOTĂRÂREA Nr.80. Din data de 25.08.2023. Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Nagy Clara, bibliotecar comunal

HOTĂRÂREA Nr.81. Din data de 25.08.2023. privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.82. Din data de 25.08.2023. Privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

HOTĂRÂREA Nr.83. Din data de 13.09.2023. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTĂRÂREA Nr.84. Din data de 27.09.2023. privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HOTĂRÂREA Nr.85. Din data de 27.09.2023. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna

HOTĂRÂREA Nr.86. Din data de 27.09.2023. Privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.87. Din data de 27.09.2023. privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico – economici și acordul privind asigurarea contribuției financiare necesare realizării proiectului, pentru cheltuielile care nu sunt finanțate din Fondul pentru mediu aferent proiectului „Amenajare piste de biciclete in comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

HOTĂRÂREA Nr.88. Din data de 27.09.2023. Privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiție „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN COMUNA CRASNA, JUD. SALAJ”, contract de finanțare nr. C0720EN00011663300159/05.09.2017

HOTĂRÂREA Nr.89. Din data de 27.09.2023. pentru cuprinderea unor bunuri în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.90. Din data de 27.09.2023. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.91. Din data de 11.10.2023. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.92. Din data de 11.10.2023. Privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna, județul Sălaj, în cadrul continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat pron OUG nr.77/2023

HOTĂRÂREA Nr.93. Din data de 11.10.2023. pentru cuprinderea unor bunuri în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.94. Din data de 11.10.2023. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni

HOTĂRÂREA Nr.95. Din data de 11.10.2023. privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ”

HOTĂRÂREA Nr.96. Din data de 11.10.2023. privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare ulițe în comuna Crasna, județul Sălaj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTĂRÂREA Nr.97. Din data de 11.10.2023. Privind neasumarea responsabilității cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, în perioada 2023-2029 pentru unitățile de învățământ din comuna Crasna


HOTĂRÂREA Nr.98. Din data de 30.10.2023. privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.99. Din data de 30.10.2023. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.100. Din data de 30.10.2023. privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.101. Din data de 30.10.2023. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.102. Din data de 30.10.2023. Privind aprobarea participării financiare al UAT COMUNA CRASNA în calitate de partener în Asociația GAL Valea Crasnei si Barcaului, pentru realizarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ perioada 2023 – 2027

HOTĂRÂREA Nr.103. Din data de 30.10.2023. Privind aprobarea modificării și completării anexei Hotărârii consiliului local Crasna nr.3/31.01.2023 privind aprobarea Programului anual de achiziție publică, pentru anul 2023, a Comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.104. Din data de 30.10.2023. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.105. Din data de 30.10.2023. privind aprobarea depunerii proiectului “ Înființare platformă pentru gunoiul de grajd și resturi rezultate din agricultură în comuna Crasna, județul Sălaj” în COMUNA CRASNA, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a implementarii investiției și a cheltuielilor aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr.106. Din data de 30.10.2023. privind aprobarea documentației tehnico – economice studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare platformă pentru gunoiul de grajd și resturi rezultate din agricultură în comuna Crasna, județul Sălaj”

HOTĂRÂREA Nr.107. Din data de 30.10.2023. Pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local Crasna nr.86/27.09.2023 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)

HOTĂRÂREA Nr.108 din 14.11.2023. pentru depunerea și implementarea proiectului cu titlul ”Construirea unui parc fotovoltaic in comuna Crasna, Jud Salaj”

HOTĂRÂREA Nr.109 din 14.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiție cu titlul ”Construirea unui parc fotovoltaic in comuna Crasna, Jud Salaj”


HOTĂRÂREA Nr.110. Din data de 07.12.2023. Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.111. Din data de 07.12.2023. privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

HOTĂRÂR EA Nr.112. Din data de 07.12.2023. privind mandatarea reprezentanţilor Comunei Crasna în cadrul AGA a SC CRASNA SERV SRL, a SC CRASNA PREST SRL SRL respective a SC CRASNA SERV CONSTRUCT SRL pentru a aproba şi a duce la îndeplinire măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

HOTĂRÂREA Nr.113. Din data de 07.12.2023. privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”

HOTĂRÂREA Nr.114. Din data de 07.12.2023. Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

HOTĂRÂREA Nr.115. Din data de 07.12.2023. privind aprobarea actualizării tarifelor începând cu anul 2024 pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA PREST S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.116. Din data de 07.12.2023. privind actualizarea tarifelor începând cu anul 2024 pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr.117. Din data de 07.12.2023. privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna

HOTĂRÂREA Nr.118. Din data de 07.12.2023. privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna

HOTĂRÂREA Nr.119. Din data de 07.12.2023. privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru acordarea de cadouri preșcolarilor și elevilor din comuna Crasna, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă

HOTĂRÂREA Nr.120. Din data de 07.12.2023. privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare ulițe în comuna Crasna, județul Sălaj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Comuna Crasna
Skip to content